Testování CNG tlakových nádob

Postup schvalovacích zkoušek řeší mezinárodní předpis UN ECE R110 a mezinárodní normy ISO 11439 pro výrobu vysokotlakých ocelových láhví pro skladování zemního plynu použitého jako paliva pro automobily.

Určení druhu a rozsahu kontrol CNG láhví v průběhu užívání je povinností výrobce těchto láhví, který toto zpravidla řeší v Návodu k používání.

Výrobce VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. uvádí v části:

7. Inspekce v provozu

Každá láhev musí být vizuálně kontrolována minimálně v termínech technických kontrol platných v zemi používání pro motorové vozidlo, do něhož je zabudována a při každé nové instalaci s ohledem na vnější poškození nebo zhoršení stavu, včetně míst pod připevňovacími třmeny.

Vizuální kontrola musí být provedena kompetentním orgánem schváleným nebo uznaným regulačním úřadem země používání a provádí se v souladu s technickou normou ISO 19078.

Vizuální kontrola se zaměřuje zejména na:

 • vnější mechanické poškození láhve, které může vzniknout například od pohybujících se částí vozovky, stykem láhve s částí vozovky, jako následek nepevného přichycení láhve atd.
 • vnější chemické poškození láhve, které může vzniknout jako následek styku láhve s chemickými látkami povrchu vozovek
 • korozi láhve
 • úplnost značení láhve
 • nepřekročení stanovené životnosti láhve – 20 let (viz. měsíc a rok skončení životnosti ve značení na láhvi) 

Láhve, které nevyhověly periodické vizuální kontrole, jsou zkorodované, mechanicky nebo chemicky poškozené, musí být vyřazeny z provozu. Pokud je zamýšleno opětovné použití láhve, musí být tato před zabudováním podrobena periodické kontrole a zkouškám. Tato periodická kontrola a zkoušky se provádí v souladu ISO 19078 orgánem oprávněným k provádění těchto kontrol. 

Láhve bez ražení obsahujícího povinné informace nebo s ražením obsahujícím povinné informace, které jsou nečitelné, musejí být v každém případě vyřazeny z provozu. Pokud může být láhev pozitivně identifikována výrobním číslem, může být provedena náhrada ražení, což umožní láhvi zůstat v provozu.

Láhve, které se staly součástí dopravní nehody, musejí být přezkoušeny oprávněným kontrolním orgánem. Láhve, které neutrpěly poškození nárazem při srážce, mohou být vráceny do provozu, jinak musí být láhev vrácena výrobci pro ohodnocení.

Láhve, které byly vystaveny ohni, musejí být přezkoušeny oprávněným kontrolním orgánem nebo zamítnuty a vyřazeny z provozu.

Je zakázáno používat láhve:

 • s neprovedenou periodickou kontrolou
 • s překročenou životností
 • s unikajícími nebo poškozenými částmi palivového systému
 • u kterých není čitelné ražení, ražení je neúplné nebo úplně chybí

Láhve určené k likvidaci musí být fyzicky znehodnoceny, aby se zamezilo jejich opětovnému použití. Před fyzickým znehodnocením nesmí láhev obsahovat plyn - musí být odvětraná. Láhev lze znehodnotit tvarovým zploštěním nebo vyvrtáním díry do těla láhve a zničením závitu. Materiál láhví - nízkolegovaná ocel - je zcela recyklovatelný. Láhve mohou být vráceny k likvidaci výrobci.

Výrobce CNG vozu, v souladu s Návodem k používání tlakových láhví, stanovuje rozsah a četnost kontroly tlakových láhví a výměnu tlakových láhví po 20 letech v souladu s UN ECE R110.

Odkazy na technické předpisy:

 • Konstrukce těchto lahví je dle ECE R -110 a  ISO 11439
 • Výroba a zkoušení je v souladu s EHK R110.
 • Pro kontrolu instalace lahví a jejich periodické kontroly platí ISO 19078. 

Český plynárenský svaz