Vlastnosti CNG

 • Zemní plyn nemá významné nepříznivé zdravotní účinky 
 • Zemní plyn nelze zaměňovat za ostatní topné plyny jako např. propan-butan či svítiplyn
 • Stlačený zemní plyn se skladuje v tlakových nádobách s atestem, nádoby musí být chráněny před sálavým teplem 
 • Zemní plyn se zneškodňuje řízeným spalováním, při úniku do okolí je zemní plyn skleníkovým plynem, rovněž i jeho spaliny
 • Teplota vznícení: 537 až 580 °C
 • Bod tuhnutí: pod -182°C
 • Teplota varu: od -162°C
 • Zemní plyn tvoří se vzduchem výbušnou směs i při nízkých teplotách, koncentrační objemové meze výbušnosti: spodní 4,4 %, horní 15 %
 • Z pohledu požární bezpečnosti je CNG méně rizikovým než benzín či nafta
 • Není toxický 
 • Není karcinogenní

Základní kvalitativní parametry zemního plynu

 • V ČR  má zemní plyn 95 až 98 % objemových jednotek metanu
  metan je nejjednodušší uhlovodík – v molekule jsou na 1 atom uhlíku vázány 4 atomy vodíku

     

Charakteristiky pohonných hmot - porovnání zemního plynu s dalšími palivy


Český plynárenský svaz