Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů

Danění bioplynu od 1. 1. 2021

dle ustanovení zákona č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon 353/2003 Sb., o spotřebních daních došlo s platností k 31. 12. 2020 ke zrušení do té doby platného ustanovení  §8 odst.7 části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů  („ Od daně je osvobozen bioplyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro pohon motorů uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29.“) a ponecháno je ustanovení, dle kterého pro plyn nabízený k prodeji nebo použitý pro pohon motorů, uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29, v § 6 odst.2 čtyřicáté páté části zmíněného zákona je sazba daně 264,80 Kč/MWh spalného tepla.

To znamenáí, že s účinností od 1. 1. 2021 bylo předmětné osvobození bioplynu zrušeno zákonem č. 382/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

Sazba daně 264,80 Kč/MWh spalného tepla platí pouze při použití pro pohon motorů (§ 6 odst. 2 písm. a) části čtyřicáté páté zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů), při použití pro výrobu tepla sazba daně činí 30,60 Kč/MWh spalného tepla (§ 6 odst. 2 písm. g)) a při použití pro stacionární motory atp. sazba daně činí rovněž 30,60 Kč/MWh spalného tepla (§ 6 odst. 2 písm. h)).

-------------

Opraveno redakčním sdělením rs114/2008 Sb.

261
ZÁKON
ze dne 19. září 2007
o stabilizaci veřejných rozpočtů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ

DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ

Čl. LXXII

§ 1

Předmět úpravy

(1) V této části jsou zapracovány příslušné předpisy Evropských společenství1) a upraveny podmínky zdaňování zemního plynu a některých dalších plynů (dále jen "plyn") daní z plynu (dále jen "daň").

(2) Správu daně vykonávají celní orgány.

§ 2

Vymezení pojmů

(1) Pro účely této části se rozumí
a) daňovým územím území České republiky,
b) dodavatelem právnická nebo podnikající fyzická osoba, která nabývá plyn bez daně za účelem jeho dalšího prodeje,
c) konečným spotřebitelem fyzická nebo právnická osoba, která není držitelem povolení k nabytí plynu bez daně; konečným spotřebitelem není provozovatel distribuční soustavy2), provozovatel přepravní soustavy3) a provozovatel podzemního zásobníku plynu4),
d) výrobou vtláčení plynu do podzemního zásobníku plynu nebo těžba,
e) klasifikací NACE odvětvová klasifikace ekonomických činností uvedená v nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 , ve znění nařízení Komise (ES) č. 29/2002 o statistické klasifikaci ekonomických činností v Evropském společenství,
f) metalurgickými procesy tepelné zpracování rud a jejich koncentrátů jako výstupního produktu z této činnosti a výroba kovů uvedená v klasifikaci NACE pod kódem DJ 27 "výroba základních kovů a hutních výrobků",
g) mineralogickými postupy procesy uvedené v klasifikaci NACE pod kódem DI 26 "výroba ostatních nekovových minerálních výrobků",
h) kódem nomenklatury číselné označení výrobků uvedené v nařízení Rady o celní a statistické nomenklatuře a o Společném celním sazebníku5), ve znění platném k 1. lednu 2002,
i) identifikačními údaji obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li se o právnickou osobu; jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, adresa místa trvalého pobytu státního občana České republiky nebo adresa místa pobytu cizince v České republice a daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno, jedná-li se o fyzickou osobu.

(2) Pro účely této části se považuje za
a) bezúhonného ten, kdo nebyl pravomocně odsouzen za hospodářský trestný čin, nebo ten, na něhož se hledí, jako by nebyl odsouzen,
b) den dodání první den, kdy může nabyvatel nakládat s plynem jako vlastník, nebo den odečtu z měřicího zařízení, popřípadě den zjištění skutečné spotřeby plynu dodaného prostřednictvím plynárenského zařízení6).

§ 3

Plátce daně

(1) Plátcem daně je
a) dodavatel, který na daňovém území dodal plyn konečnému spotřebiteli,
b) provozovatel distribuční soustavy2), provozovatel přepravní soustavy3) a provozovatel podzemního zásobníku plynu4),
c) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn zdaněný nižší sazbou daně k účelu, kterému odpovídá vyšší sazba daně,
d) fyzická nebo právnická osoba, která použila plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
e) fyzická nebo právnická osoba, která spotřebovala nezdaněný plyn, s výjimkou plynu osvobozeného od daně.

(2) Plátce daně podá návrh na registraci k dani u celního úřadu nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. (viz 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&DR=AZ&CP=200... 102 z 130 22.9.2011 18:31)

(3) Postavení plátce daně bez povinnosti se registrovat má dodavatel a výrobce plynu, kterému nevznikla povinnost daň přiznat a zaplatit.

§ 4

Předmět daně

Předmětem daně je plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11, 2711 21, 2711 29 a 2705
a) určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů nebo pro jiné účely, s výjimkou plynu uvedeného v písmenech b) a c),
b) určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla (dále jen "výroba tepla"), nebo
c) určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný
1. pro stacionární motory,
2. v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích, nebo
3. pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích.

§ 5

Vznik povinnosti daň přiznat a zaplatit

(1) Povinnost daň přiznat a zaplatit vzniká dnem
a) dodání plynu konečnému spotřebiteli na daňovém území,
b) spotřeby plynu provozovatelem distribuční soustavy2), provozovatelem přepravní soustavy3) nebo provozovatelem podzemního zásobníku plynu4),
c) spotřeby plynu, u něhož byla uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro daný účel použití,
d) spotřeby plynu osvobozeného od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, nebo
e) spotřeby nezdaněného plynu, s výjimkou plynu osvobozeného od daně.

(2) Povinnost daň přiznat a zaplatit nevzniká, pokud fyzická nebo právnická osoba, která nabyla zdaněný plyn nebo plyn osvobozený od daně, dodá takový plyn jiné fyzické nebo právnické osobě.

(3) Dodáním plynu konečnému spotřebiteli se rozumí i dodání plynu do prostor čerpací stanice, která dodává plyn pro pohon motorů.

§ 6

Základ a sazba daně

(1) Základem daně je množství plynu v MWh spalného tepla.

(2) Sazby daně jsou stanoveny takto:
a) 264,80 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 29 a 2705, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),
b) v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2011 činí sazba daně 0 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),
c) v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 činí sazba daně 34,20 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),
d) v období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2017 činí sazba daně 68,40 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),
e) v období od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019 činí sazba daně 136,80 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),
f) od 1. ledna 2020 činí sazba daně 264,80 Kč/MWh spalného tepla pro plyn uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21, který je předmětem daně podle § 4 písm. a),
g) 30,60 Kč/MWh spalného tepla pro plyn, který je předmětem daně podle § 4 písm. b), (viz 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&DR=AZ&CP=200... 103 z 130 22.9.2011 18:31) h) 30,60 Kč/MWh spalného tepla pro plyn, který je předmětem daně podle § 4 písm. c).

(3) Nelze-li vyjádřit spalné teplo plynu v MWh, stanoví se spalné teplo ve výši 15 MWh na tunu plynu.

§ 7

Výpočet daně

Výše daně se vypočítá vynásobením základu daně sazbou daně.

§ 8

Osvobození od daně

(1) Od daně je osvobozen plyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý
a) pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách uvedený pod kódy nomenklatury 2711 11 a 2711 21,
b) k výrobě elektřiny,
c) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v generátorech s minimální stanovenou účinností podle zvláštního právního předpisu, pokud je teplo z kombinované výroby elektřiny a tepla dodáváno domácnostem,
d) jako pohonná hmota pro plavby po vodách na daňovém území; toto osvobození se netýká plynu použitého jako pohonná hmota pro soukromá rekreační plavidla vymezená v zákoně o spotřebních daních7),
e) v metalurgických procesech,
f) k mineralogickým postupům, nebo
g) k jinému účelu než pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla, i když při takovém použití vzniká technologické teplo.

(2) Nabýt plyn osvobozený od daně podle odstavce 1 písm. b) až g) jinak než výrobou může pouze konečný spotřebitel, který je držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.

(3) Plyn nabytý prostřednictvím plynárenského zařízení6) je podle odstavce 1 písm. b) až g) osvobozen pouze tehdy, pokud je odebrán prostřednictvím plynárenského zařízení6) do odběrného místa8) vybaveného měřidlem, jehož typ a výrobní číslo je uvedeno v povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.

(4) Od daně je osvobozen plyn použitý při výrobě nebo zpracování plynu a výrobků, které jsou předmětem daně z minerálních olejů9) a daně z pevných paliv v prostorách podniku, ve kterém byl tento plyn vyroben. Toto osvobození od daně se však nevztahuje na spotřebu plynu pro účely nesouvisející s výrobou nebo zpracováním uvedených výrobků, zejména pak pro pohon vozidel.

(5) Od daně je osvobozen plyn maximálně do výše technicky zdůvodněných skutečných ztrát při dopravě a skladování. Celní úřad je oprávněn posoudit, zda vzniklé ztráty plynu odpovídají charakteru činnosti plátce daně a obvyklé výši ztrát jiných plátců daně při stejné nebo obdobné činnosti, a o zjištěný rozdíl upravit základ daně.

(6) Od daně je osvobozen plyn, který se v okamžiku vstupu na daňové území nachází v běžných nádržích motorových dopravních prostředků, pracovních strojů, klimatizačních, chladírenských a jiných podobných zařízení a slouží k jejich vlastnímu pohonu a provozu. Běžnou nádrží se pro účely této části rozumí nádrž, která umožňuje přímé použití plynu.

(7) Od daně je osvobozen bioplyn určený k použití, nabízený k prodeji nebo použitý pro pohon motorů uvedený pod kódem nomenklatury 2711 29.

§ 9

Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně

(1) O vydání povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně rozhoduje celní úřad.

(2) Návrh na vydání povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně obsahuje
a) identifikační údaje navrhovatele,
b) předpokládané roční množství odebraného plynu osvobozeného od daně v MWh spalného tepla,
c) typ a výrobní číslo měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo8), určené pro odběr plynu osvobozeného od daně, je-li plyn nabýván prostřednictvím plynárenského zařízení6),
d) výpis z obchodního rejstříku, nebo výpis z živnostenského rejstříku10) nebo výpis z jiného obdobného rejstříku, je-li (viz 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&DR=AZ&CP=200... 104 z 130 22.9.2011 18:31) navrhovatel zahraniční osobou; výpis nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 dnů.

(3) Návrh na vydání povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně rovněž obsahuje popis účelu a způsobu použití plynu osvobozeného od daně, včetně odkazu na ustanovení této části, podle něhož je plyn osvobozen od daně. Pokud je plyn nabýván prostřednictvím plynárenského zařízení6), musí návrh obsahovat také schéma zobrazující odběrné plynové zařízení instalované v odběrném místě navrhovatele odpovídající skutečnému stavu, včetně zařízení pro konečné využití plynu osvobozeného od daně.

§ 10

(1) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle § 9 odst. 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad výpis z evidence Rejstříku trestů.

(

2) Celní úřad vydá povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, jsou-li splněny následující podmínky:
a) návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 9 odst. 2 a 3,
b) navrhovatel je bezúhonný,
c) navrhovatel není v úpadku podle insolvenčního zákona nebo v konkurzním řízení a
d) navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle § 11 odst. 4 písm. b) nebo c).

(3) Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně se vydává na dobu 5 let.

§ 11

(1) Držitel povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně je povinen oznámit celnímu úřadu každou změnu údajů uvedených v § 9 odst. 2 písm. c) a d) a v § 9 odst. 3 do 15 dnů ode dne jejich změny.

(2) Dojde-li ke změně typu a čísla měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo8) určené pro odběr plynu osvobozeného od daně, celní úřad na základě oznámení rozhodne do 30 dnů o změně původního povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.

(3) Povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku držitele povolení, nebo
e) dnem zániku živnostenského oprávnění11) nebo jiného obdobného oprávnění držitele povolení.

(4) Celní úřad zruší povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení použil plyn osvobozený od daně k jiným účelům, než na které se osvobození od daně vztahuje, a nepřiznal daň odpovídající jinému účelu použití plynu, nebo
c) držiteli povolení byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. d).

§ 12

Nabytí plynu bez daně

Nabýt plyn bez daně může na daňovém území pouze dodavatel, a to pouze na základě povolení k nabytí plynu bez daně. To neplatí pro nabytí plynu bez daně výrobou. Povolení k nabytí plynu bez daně

§ 13

(1) O vydání povolení k nabytí plynu bez daně rozhoduje celní úřad. (viz 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&DR=AZ&CP=200... 105 z 130 22.9.2011 18:31)

(2) Návrh na vydání povolení k nabytí plynu bez daně obsahuje
a) identifikační údaje navrhovatele,
b) předpokládané roční množství odebraného plynu bez daně v MWh,
c) výpis z obchodního rejstříku, výpis z živnostenského rejstříku10), nebo výpis z jiného obdobného rejstříku, je-li navrhovatelem zahraniční osoba; výpis nesmí být v den podání návrhu starší více než 30 dnů,
d) doklad prokazující, že navrhovatel je držitelem licence na obchod s plynem, pokud bude plyn odebírán převážně prostřednictvím plynárenského zařízení6).

§ 14

(1) Je-li navrhovatelem, statutárním orgánem navrhovatele nebo členem statutárního orgánu navrhovatele zahraniční fyzická osoba, přikládá navrhovatel k návrhu podle § 13 odst. 2 doklady odpovídající výpisům z evidence Rejstříku trestů vydané státem, jehož je tato osoba občanem, jakož i státem, ve kterém se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců. To platí obdobně i v případě státního občana České republiky, který se v posledních 3 letech zdržoval nepřetržitě po dobu více než 3 měsíců v zahraničí. Zdržovala-li se zahraniční fyzická osoba v době podle věty první v České republice, vyžádá si celní úřad výpis z evidence Rejstříku trestů.

(

(2) Celní úřad vydá povolení k nabytí plynu bez daně, jsou-li splněny následující podmínky:
a) návrh na vydání povolení obsahuje všechny náležitosti uvedené v § 13 odst. 2,
b) navrhovatel je bezúhonný,
c) navrhovatel není v úpadku podle insolvenčního zákona nebo v konkurzním řízení a
d) navrhovateli nebylo v posledním roce zrušeno povolení podle § 15 odst. 2 písm. b) nebo c).

(3) Povolení k nabytí plynu bez daně se vydává na dobu 5 let.

§ 15

(1) Povolení k nabytí plynu bez daně zanikne
a) uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
b) zánikem právnické osoby, je-li držitel povolení právnickou osobou,
c) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o prohlášení konkursu na majetek držitele povolení,
d) dnem nabytí právní moci usnesení soudu o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku držitele povolení,
e) dnem zániku nebo zrušení licence podle § 13 odst. 2 písm. d), nebo
f) dnem zániku živnostenského oprávnění11) nebo jiného obdobného oprávnění držitele povolení.

(2) Celní úřad zruší povolení k nabytí plynu bez daně, jestliže
a) držitel povolení o zrušení povolení požádá,
b) držitel povolení nabývá plyn bez daně převážně za jiným účelem než za účelem jeho dalšího prodeje, nebo
c) držitel povolení opakovaně porušil zákaz stanovený v § 16, nebo povinnost stanovenou v § 17, nebo mu byla opakovaně uložena pokuta za spáchání správního deliktu podle § 27 odst. 1 písm. c).

§ 16

Zákaz dodání plynu

(1) Dodavatel nesmí na daňovém území dodat plyn osvobozený od daně podle § 8 odst. 1 písm. b) až g) fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně.

(2) Dodavatel nesmí na daňovém území dodat plyn bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí plynu bez daně.

§ 17

Daňový doklad a doklad o prodeji

(1) Při dodání plynu konečnému spotřebiteli vystavuje dodavatel daňový doklad. Při dodání plynu bez daně jinému dodavateli vystavuje dodavatel doklad o prodeji.

(2) Daňový doklad podle odstavce 1, který je dodavatel povinen vystavit do 15 dnů ode dne dodání plynu (viz 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&DR=AZ&CP=200... 106 z 130 22.9.2011 18:31) konečnému spotřebiteli, obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje dodavatele,
b) identifikační údaje konečného spotřebitele,
c) typ a výrobní číslo měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo, je-li plyn dodáván prostřednictvím plynárenského zařízení6),
d) množství dodaného plynu v MWh spalného tepla, s výjimkou plynu osvobozeného od daně,
e) množství dodaného plynu osvobozeného od daně v MWh spalného tepla,
f) účel použití,
g) výši daně celkem v Kč,
h) den dodání,
i) datum vystavení daňového dokladu,
j) číslo daňového dokladu.

(3) Pokud je konečnému spotřebiteli na základě povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně dodán plyn osvobozený od daně, musí být na daňovém dokladu uvedeno, že se jedná o plyn osvobozený od daně s odkazem na příslušné ustanovení této části, na základě něhož je tento plyn osvobozen od daně. Pokud je dodáván bioplyn osvobozený od daně, musí být tato skutečnost uvedena na daňovém dokladu.

(4) Doklad o prodeji podle odstavce 1, který je dodavatel povinen vystavit do 15 dnů ode dne dodání plynu bez daně jinému dodavateli, obsahuje tyto údaje:
a) identifikační údaje dodavatele, který dodává plyn,
b) identifikační údaje dodavatele, který nabývá plyn,
c) množství dodaného plynu v MWh spalného tepla,
d) den dodání,
e) datum vystavení dokladu o prodeji,
f) číslo dokladu o prodeji.

(5) Daňový doklad nebo doklad o prodeji lze vystavit se souhlasem fyzické nebo právnické osoby, která jej přijímá, v elektronické podobě, pokud je opatřen zaručeným elektronickým podpisem12) nebo elektronickou značkou13) dodavatele.

§ 18

Evidence

(1) Dodavatel vede pro daňové účely za jednotlivá zdaňovací období evidenci o množství
a) nabytého plynu,
b) dodaného plynu, s výjimkou plynu osvobozeného od daně a plynu dodaného bez daně, s uvedením účelu použití plynu,
c) dodaného plynu osvobozeného od daně,
d) dodaného plynu bez daně,
e) plynu použitého pro vlastní spotřebu, s výjimkou plynu osvobozeného od daně, s uvedením účelu použití plynu, pokud dodavatel dodává takový plyn sám sobě,
f) plynu osvobozeného od daně použitého pro vlastní spotřebu, pokud dodavatel dodává takový plyn sám sobě.

(2) Evidence podle odstavce 1 se člení podle fyzických nebo právnických osob, od kterých je plyn nabýván a kterým je plyn dodáván, a obsahuje jejich identifikační údaje. Evidence plynu podle odstavce 1 písm. b) nemusí být členěna podle jednotlivých fyzických nebo právnických osob.

(3) Pokud dodavatel nabývá bioplyn osvobozený od daně, vede odděleně evidenci bioplynu přiměřeně podle odstavců 1 a 2.

§ 19

(1) Plátce daně podle § 3 odst. 1 písm. e) a držitel povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně vede pro daňové účely za jednotlivá zdaňovací období evidenci o množství
a) nabytého plynu,
b) spotřebovaného plynu, s výjimkou plynu osvobozeného od daně, s uvedením účelu použití plynu,
c) spotřebovaného plynu osvobozeného od daně.

(2) Evidence podle odstavce 1 se člení podle fyzických nebo právnických osob, od kterých je plyn nabýván, a (viz 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&DR=AZ&CP=200... 107 z 130 22.9.2011 18:31 )obsahuje jejich identifikační údaje.

§ 20

Provozovatel distribuční soustavy

2), provozovatel přepravní soustavy

3) a provozovatel podzemního zásobníku plynu

4) vede pro daňové účely za jednotlivá zdaňovací období evidenci o množství

a) plynu použitého pro vlastní spotřebu s výjimkou plynu osvobozeného od daně, s uvedením účelu použití plynu,

 

b) plynu osvobozeného od daně použitého pro vlastní spotřebu.

 

§ 21

Evidence podle § 18 až 20 se uchovává po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ke kterému se evidence vztahuje. Vracení daně osobám požívajícím výsad a imunit

§ 22

(1) Pro účely této části se osobou požívající výsad a imunit podle mezinárodních smluv, které jsou součástí českého právního řádu14) (dále jen "osoba požívající výsad a imunit"), rozumí
a) diplomatická mise a konzulární úřad, s výjimkou konzulárních úřadů vedených honorárními konzulárními úředníky, akreditované pro Českou republiku jako orgány cizích států,
b) zvláštní mise,
c) zastupitelství mezinárodní organizace,
d) orgány Evropských společenství,
e) člen diplomatické mise nebo konzulárního úřadu se sídlem v tuzemsku, s výjimkou člena služebního personálu a soukromé služební osoby, který je akreditován pro Českou republiku a nemá místo pobytu v tuzemsku,
f) úředník zastupitelství mezinárodní organizace, který nemá místo pobytu na daňovém území České republiky a není státním občanem České republiky, pokud je trvale přidělen k výkonu svých úředních funkcí na daňovém území, a státní úředník cizího státu, který je členem zvláštní mise akreditované pro Českou republiku a který nemá místo pobytu na daňovém území,
g) rodinný příslušník osoby uvedené v písmenu e) nebo f), pokud s ní žije ve společné domácnosti na daňovém území, dosáhl věku 15 let, není státním občanem České republiky a je registrován Ministerstvem zahraničních věcí.

(2) Osobám požívajícím výsad a imunit vzniká nárok na vrácení daně dnem dodání zdaněného plynu.

(3) Zaplacená daň se vrací na základě uplatňování principu vzájemnosti, který potvrzuje Ministerstvo zahraničních věcí, nebo v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a které upravují postavení mezinárodních organizací a jejich úředníků.

§ 23

(1) Nárok na vrácení daně se prokazuje daňovým dokladem.

(2) Osoba požívající výsad a imunit uplatní nárok na vrácení daně v daňovém přiznání. Daňové přiznání se podává do konce zdaňovacího období následujícího po zdaňovacím období, ve kterém nárok vznikl.

(3) Orgány Evropských společenství se sídlem na daňovém území podávají daňové přiznání prostřednictvím Ministerstva financí celnímu úřadu místně příslušnému podle jejich sídla na daňovém území.

(4) Osobě požívající výsad a imunit se vrátí zaplacená daň do 30 dnů ode dne, kdy byl nárok na vrácení daně vyměřen.

(5) Osoby požívající výsad a imunit mají pro účely vrácení daně procesní postavení plátce bez povinnosti se registrovat.

§ 24

Nárok na vrácení daně zanikne uplynutím 1 roku od konce zdaňovacího období, ve kterém nárok na vrácení daně vznikl. Nárok na vrácení daně orgánům Evropských společenství nezaniká.

§ 25

(viz 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&DR=AZ&CP=200... 108 z 130 22.9.2011 18:31)

Zdaňovací období

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc.

§ 26

Daňové přiznání a splatnost daně

(1) Plátci daně, kterým vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, jsou povinni předložit daňové přiznání a zaplatit daň do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období, ve kterém tato povinnost vznikla.

(2) Daňové přiznání se podává i v průběhu konkursního nebo insolvenčního řízení.

(3) Dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost může plátce daně uplatnit nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, jehož se dodatečné daňové přiznání týká. Tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.

§ 27

Správní delikty

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) jako dodavatel dodá na daňovém území plyn osvobozený od daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně,
b) jako dodavatel dodá na daňovém území plyn bez daně fyzické nebo právnické osobě, která není držitelem povolení k nabytí plynu bez daně,
c) jako dodavatel nevede evidenci podle § 18,
d) jako plátce daně podle § 3 odst. 1 písm. e) nebo jako držitel povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně nevede evidenci podle § 19,
e) jako provozovatel distribuční soustavy2), provozovatel přepravní soustavy3) nebo jako provozovatel podzemního zásobníku plynu4) nevede evidenci podle § 20,
f) jako dodavatel nevystaví daňový doklad nebo doklad o prodeji podle § 17.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do
a) 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a b),
b) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c) až f).

§ 28

(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

(4) Správní delikty podle této části v prvním stupni projednává celní úřad.

(5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(6) Příjem z pokut je příjmem státního rozpočtu.

§ 29

Společná ustanovení

Celní úřad je povinen uveřejnit na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam plátců daně, konečných spotřebitelů, kteří jsou držiteli povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, a držitelů povolení k nabytí plynu bez daně. Seznam obsahuje tyto údaje: (viz 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&DR=AZ&CP=200... 109 z 130 22.9.2011 18:31)
a) identifikační údaje,
b) typ a výrobní číslo měřicího zařízení, kterým je osazeno odběrné místo8) určené pro odběr plynu osvobozeného od daně, které je uvedeno v povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, je-li plyn nabýván prostřednictvím plynárenského zařízení6),
c) adresu příslušného celního úřadu,
d) datum vydání, zániku a zrušení povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně a povolení k nabytí plynu bez daně.

§ 30

Přechodná ustanovení

(1) Pokud vznikne povinnost daň přiznat a zaplatit v období od 1. ledna 2008 do 31. ledna 2008, podá plátce daně návrh na registraci k dani u celního úřadu nejpozději do 31. ledna 2008.

(2) Pokud právnická nebo podnikající fyzická osoba podá návrh na vydání povolení k nabytí plynu bez daně nebo na vydání povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně nejpozději do 15. ledna 2008, považuje se taková osoba od počátku roku 2008 za držitele povolení k nabytí plynu bez daně nebo za držitele povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně, bylo-li návrhu vyhověno.

(3) Předmětem daně není plyn, který byl prostřednictvím plynárenského zařízení6) dodán konečnému spotřebiteli do 1. ledna 2008. U konečných spotřebitelů vybavených měřením typu A nebo B podle zvláštního právního předpisu15) se množství plynu dodaného do 1. ledna 2008 určí odečtem měřicího zařízení k 31. prosinci 2007. U konečných spotřebitelů vybavených měřením typu C podle zvláštního právního předpisu15) se množství plynu dodané do 1. ledna 2008 určí odečtem měřicího zařízení k 31. prosinci 2007, podle typového diagramu dodávky přiřazeného podle zvláštního právního předpisu15) a platného pro období od data minulého dne dodání do 31. prosince 2007 a od 1. ledna 2008 do data dalšího dne dodání, nebo rozdělením naměřeného množství plynu od data minulého dne dodání do 31. prosince 2007 a od 1. ledna 2008 do data dalšího dne dodání podle zvláštního právního předpisu16).


1) Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, ve znění směrnice Rady 2004/74/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES , pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění a směrnice Rady 2004/75/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/96/ES , pokud jde o možnost Kypru uplatňovat u energetických produktů a elektřiny dočasné osvobození od daně nebo sníženou úroveň zdanění. Směrnice Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, ve znění směrnice Rady 92/108/EHS ze dne 14. prosince 1992, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani a směrnice 92/81/EHS , směrnice Rady 94/74/ES ze dne 22. prosince 1994, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, směrnice 92/81/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z minerálních olejů a směrnice 92/82/EHS o sbližování sazeb spotřebních daní z minerálních olejů, směrnice Rady 96/99/ES ze dne 30. prosince 1996, kterou se mění směrnice 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani, směrnice Rady 2000/44/ES ze dne 30. června 2000, kterou se mění směrnice 92/12/EHS , pokud jde o dočasná množstevní omezení u výrobků podléhajících spotřební dani, které se dovážejí do Švédska z jiných členských států, směrnice Rady 2000/47/ES ze dne 20. července 2000, kterou se mění směrnice 69/169/EHS a 92/12/EHS , pokud jde o dočasná množstevní omezení při dovozu piva do Finska, nařízení Rady (ES) č. 807/2003 ze dne 14. dubna 2003 o přizpůsobení ustanovení týkajících se výborů, které jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí, stanovených v právních aktech Rady přijatých konzultačním postupem (jednomyslnost), ustanovením rozhodnutí 1999/468/ES a směrnice Rady 2004/106/ES ze dne 16. listopadu 2004, kterou se mění směrnice 77/799/EHS o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní, některých spotřebních daní a daní z pojistného a 92/12/EHS o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani.

2) § 2 odst. 2 písm. b) bod 19 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 2 odst. 2 písm. b) bod 21 zákona č. 458/2000 Sb.

4) § 2 odst. 2 písm. b) bod 20 zákona č. 458/2000 Sb.

5) Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o Společném (viz 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů http://www.esipa.cz/sbirka/sbsrv.dll/sb?PRINT=1&DR=AZ&CP=200... 110 z 130 22.9.2011 18:31) celním sazebníku, ve znění nařízení Komise (ES) č. 2031/2001 ze dne 6. srpna 2001.

6) § 2 odst. 2 písm. b) bod 11 zákona č. 458/2000 Sb.

7) § 49 odst. 11 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

8) § 2 odst. 2 písm. b) bod 6 zákona č. 458/2000 Sb.

9) Zákon č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

10) § 10 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

11) § 57 a 58 zákona č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

12) § 2 písm. b) zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

13) § 2 písm. c) zákona č. 227/2000 Sb., ve znění zákona č. 440/2004 Sb.

14) Například vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 40/1987 Sb., o Úmluvě o zvláštních misích, vyhláška ministra zahraničních věcí č. 52/1956 Sb., o přístupu Československé republiky k Úmluvě o výsadách a imunitách Organizace spojených národů, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů dne 13. února 1946, zákon č. 125/1992 Sb., o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 36/2001 Sb.m.s., o přijetí Dohody o právním postavení Organizace Severoatlantické smlouvy, zástupců států a mezinárodního personálu.

15) Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.

16) Příloha č. 2 vyhlášky č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství.

Český plynárenský svaz

Jazyk: