Generální ředitelství cel - výklad daně

Informace ke zdanění zemního plynu použitého pro pohon motorů - doplněná

Podle ustanovení § 4 části čtyřicáté páté zákona číslo 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDzP“), je předmětem daně z plynu také zemní plyn (v plynném stavu zařazovaný pod kód nomenklatury 2711 21, zkapalněný pod 2711 11) určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorů, pro výrobu tepla, příp. pro jiné účely.

Zdanění zemního plynu použitého pro pohon motorů příslušnou daní z plynu závisí na účelu použití, pro který je dodáván jeho dodavatelem konečnému spotřebiteli. V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 ZDzP se dodáním konečnému spotřebiteli rozumí i dodání zemního plynu do prostor čerpací stanice, která ho dodává pro pohon motorů.

Dodavatel zemního plynu je povinen vystavit příslušný daňový doklad do 15 dnů ode dne dodání tohoto plynu konečnému spotřebiteli (podle § 17 ZDzP).

V praxi může být takovýto plyn dodáván pro vozidla na stlačený zemní plyn (CNG), který je předmětem daně z plynu podle § 4 písm. a) ZDzP, (dále jen „motorová vozidla“)
1. osvobozený od daně z plynu (většinou zemní plyn určený pro výrobu tepla v domácnostech, pro metalurgické procesy, nebo k mineralogickým postupům),
2. zdaněný nižší sazbou daně z plynu jako plyn určený k jinému použití než pro pohon motorových vozidel (nezahrnuje použití dle bodu 1), nebo
3. zdaněný příslušnou sazbou daně z plynu jako zemní plyn určený pro pohon motorových vozidel.

Vzhledem k této skutečnosti je problematika zdaňování zemního plynu použitého pro pohon motorových vozidel (netýká se vozidel určených k používání mimo veřejné cesty nebo vozidel, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích) řešena v následujícím souvisejícím členění.
1. Pro pohon motorových vozidel je používán zemní plyn dodávaný konečnému spotřebiteli (provozovateli plnicího zařízení) určený pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, pro metalurgické procesy, nebo k mineralogickým postupům.

Je-li zemní plyn určený pro výrobu tepla v domácnostech a v domovních kotelnách, je osvobozený od daně z plynu podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) ZDzP. Od daně z plynu je osvobozen také zemní plyn určený k použití v metalurgických procesech (podle § 8 odst. 1 písm. e) ZDzP, nebo k mineralogickým postupům (podle § 8 odst. 1 písm. f) ZDzP. Pokud je však tento osvobozený zemní plyn použitý pro pohon motorového vozidla (např. je-li pomocí plnicího zařízení naplněn do palivové nádrže motorového vozidla a následně spálen v jeho motoru) vzniká dnem takovéto jeho spotřeby povinnost příslušnou daň z plynu přiznat a zaplatit podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. d) ZDzP. Plátcem této daně je pak podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. d) ZDzP fyzická nebo právnická osoba, která takto zemní plyn použila.

Plátce daně je povinen podle ustanovení § 3 odst. 2 ZDzP podat návrh na registraci k dani z plynu u příslušného celního úřadu (celní úřad místně příslušný sídlu právnické osoby nebo místu pobytu fyzické osoby) nejpozději v den vzniku povinnosti daň přiznat a zaplatit. Územní působnost celních úřadů je dána zákonem č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, konkrétně je vymezena v přílohách č. 2 a 3 k tomuto zákonu, které lze spolu se seznamem celních úřadů a jejich kontaktních údajů vyhledat také na internetových stránkách Celní správy České republiky na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/dane/ekologicke-dane/Stranky/default.aspx.

Plátce daně, kterému vznikla povinnost daň přiznat a zaplatit, je dále povinen podle ustanovení § 26 ZDzP předložit správci daně (místně příslušnému celnímu úřadu) daňové přiznání a zaplatit příslušnou daň z plynu do dvacátého pátého dne po skončení zdaňovacího období (kalendářního měsíce), ve kterém tato povinnost vznikla. V případě, že ve zdaňovacím období plátci daně nenastala daňová povinnost, je povinen sdělit tuto skutečnost správci daně písemně, a to ve stejné lhůtě, která je stanovena pro podání daňového přiznání. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 136 odst. 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, neboť ZDzP v tomto smyslu nestanoví nic jiného.

Sazba daně z plynu je stanovena ZDzP v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2014 pro zemní plyn, který je předmětem daně podle § 4 písm. a) ZDzP (použitý pro pohon motorů), ve výši 34,20 Kč/MWh spalného tepla. Tato sazba daně se má podle ZDzP dále postupně zvyšovat až do roku 2020.

Plátce daně (provozovatel plnicího zařízení) je pak povinen přiznat ve svém daňovém přiznání celkové množství zdaňovaného plynu užitého (pro pohon motorových vozidel) v průběhu příslušného fakturačního období uplatňovaného dodavatelem tohoto plynu (vysvětleno na internetových stránkách Celní správy České republiky na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/dane/ekologicke-dane/asto%20kladen%20dotazy/FAQ_12.pdf).

Množství zemního plynu osvobozeného od daně z plynu spotřebovaného k pohonu motorových vozidel je možné prokázat měřením samostatným měřidlem umístěným před plnicím zařízením nebo měřidlem, se kterým je plnička plynu vyráběna. Je vhodné, aby toto měřidlo bylo stanoveným měřidlem podle zákona číslo 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě může správce daně množství plynu přiznané plátcem daně v daňovém přiznání zpochybnit a, nebude-li možné stanovit daň dokazováním, stanovit daň podle vlastních pomůcek. Předejít této situaci je možné také použitím měřidla po dohodě s příslušným správcem daně (celním úřadem) opatřeného plombami tohoto celního úřadu. Vedení evidence o množství předmětného plynu ZDzP neupravuje.

Tiskopisy daňových přiznání a přihlášek k registraci včetně pokynů k jejich vyplnění lze získat v sídle správce daně (místně příslušného celního úřadu) nebo prostřednictvím internetových stránek Celní správy České republiky na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/dane/tiskopisy/Stranky/tiskopisy-priznani-EKO.aspx. Daňová přiznání je možné podávat také elektronicky prostřednictvím aplikace webklient umístěné na adrese http://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/nctsw2.aspx.

2. Pro pohon motorových vozidel je používán zemní plyn dodávaný konečnému spotřebiteli (provozovateli plnicího zařízení) zdaněný nižší sazbou daně z plynu než je stanovena pro zemní plyn použitý pro pohon motorů.

Byla-li při dodání plynu uplatněna sazba daně nižší než sazba daně stanovená pro zemní plyn použitý pro pohon motorů, vzniká provozovateli plnicího zařízení dnem jeho spotřeby pro pohon motorového vozidla povinnost příslušnou daň z plynu (v plné výši) přiznat a zaplatit podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. c) ZDzP. Související registrace k dani z plynu, předkládání daňových přiznání, placení daně z plynu, měření množství spotřebovaného plynu a vedení evidence viz bod 1.

Nižší sazbu daně z plynu než je sazba této daně pro zemní plyn použitý pro pohon motorů stanovuje ZDzP pro
a) zemní plyn určený pro výrobu tepla (zemní plyn, který je předmětem daně z plynu podle § 4 písm. b) ZDzP), nebo pro
b) zemní plyn určený k použití pro stacionární motory; v souvislosti s provozy a stroji používanými při stavbách, stavebně inženýrských pracích a veřejných pracích; nebo pro vozidla určená k používání mimo veřejné cesty nebo pro vozidla, která nejsou schválená k používání převážně na veřejných silnicích (zemní plyn, který je předmětem daně z plynu podle § 4 písm. c) ZDzP).

3.Pro pohon motorových vozidel je používán zemní plyn dodávaný konečnému spotřebiteli (provozovateli plnicího zařízení, provozovateli čerpací stanice, která dodává zemní plyn pro pohon motorových vozidel) zdaněný příslušnou sazbou daně z plynu stanovenou pro zemní plyn použitý pro pohon motorů.
a) Jestliže provozovatel plnicího zařízení nakupuje pro pohon motorových vozidel zemní plyn již řádně zdaněný (sazbou daně z plynu stanovenou pro zemní plyn použitý pro pohon motorů) jeho dodavatelem, pak nevzniká provozovateli plnicího zařízení v souvislosti s jeho spotřebou ani povinnost registrovat se k dani z plynu ani přiznat a zaplatit příslušnou daň z plynu.
b) Provozovatel čerpací stanice, která dodává zemní plyn pro pohon motorových vozidel, nakupuje tento plyn vždy již zdaněný příslušnou sazbou daně z plynu. Plátcem daně z plynu je v tomto případě dodavatel zemního plynu, který ho dodal do čerpací stanice. Toto platí i v případě dodání na vlastní čerpací stanici dodavatele.

Český plynárenský svaz

Jazyk: