Podpora

Podpora nákupu autobusů na zemní plyn pro městskou a příměstskou dopravní obslužnost ze strany ministerstva pro místní rozvoj (MMR)
webové stránky: www.mmr.cz

Výzva IROP pro individuální projekty:    20. výzva „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“.
Příjem žádostí byl ukončený 29.7.2016, alokace výzvy 1,35 mld. Kč, výše podpory 85% .

Další výzva pro individuální projekty na nákup vozidel pro veřejnou dopravu (např. CNG autobusů) je plánována na období 2018/2019.

-------

Podpora nákupu CNG vozidel ze strany ministerstva životního prostředí (MŽP)
webové stránky: www.mzp.cz 

-------

Podpora budování veřejné infrastruktury CNG/LNG plnicích stanic ze strany ministerstva dopravy (MD)
webové stránky: www.mdcr.cz 

 • Vychází ze Směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva 2014/94/EU. 
 •  Podpora infrastruktury CNG/LNG stanic v rámci dotačního programu „Rozvoj infrastruktury
   pro 
  alternativní paliva v silniční dopravě“
 • Podprogram 2: Podpora rozvoje infrastruktury CNG plnících stanic (30% spolufinancování/ alokace 50 mil. Kč)
 • Podprogram 3: Podpora rozvoje infrastruktury LNG plnících stanic (60% spolufinancování/ alokace 100 mil. Kč

Podpora infrastruktury CNG/LNG stanic v rámci dotačního programu MD - specifické podmínky podprogramu 2 a 3

 • Kvalifikační požadavky na žadatele
  • Žadatel musí po dobu 2 let provozovat hospodářskou činnost v oblasti
   • rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí (CZ NACE D.35.22
   • obchod s plynem prostřednictvím sítí (CZ NACE D.35.23
   • maloobchodní prodej pohonných hmot ve specializovaných prodejnách
 • Vybrané podmínky čerpání dotace
  • Projekt (geometrie stavby) musí garantovat přístupnost pro vozidla nákladní dopravy
   • zajíždění souprav dlouhých až 18,8m,  nutnost průjezdu a stavebních poloměrů otáčení vozidel v standardní evropské zatáčce  Rmax 12,5 / Rmin 5,3 m. Podjezdná výška 4,2 m.
  • Podporované LNG stanice: nejen stacionární ale i mobilní/přemístitelné stanice - ALE POZOR: Změna lokality stanice v období udržitelnosti může být provedena pouze s předchozím souhlasem poskytovatele dotace!

-------

Aktuální iniciativy Evropské komise v oblasti čisté mobility a jejich vliv na rozvoj CNG

 • 2. balíček mobility – zveřejněno v listopadu 2017
  • Návrh novely směrnice 2009/33 o podpoře čistých vozidel
  • Návrh nařízení ohledně emisí CO2 z nových vozidel po roce 2020 
 • Definice čistého osobního vozidla v novele směrnice 2009/33
  • Vozidla s emisemi do 25g CO2/km
 • Navržený cíl pro nákup čistých vozidel v rámci veřejného zadávání do roku 2025/2030
  • 27% pro ČR
  • Definice bezemisního a nízkoemisního vozidla v návrhu nařízení
   • Vozidla s emisemi do 50g CO2/km
 • 3. balíček opatření v oblasti mobility - návrh ze 17. května 2018

     Nová opatření Evropské komise mají zajistit "systém mobility, který bude bezpečný, čistý a propojený
     a automatizovaný" a vytvořit "prostředí, jež umožní podnikům v EU vyrábět nejlepší, nejčistší a nejvíce
     konkurenčně schopné výrobky"

     - součástí 3. balíčku jsou:
         - nové politiky bezpečnosti silničního provozu pro období 2020 - 2030
         - sdělení o propojené a automatizované mobilitě
         - legislativní iniciativy týkající se norem CO2 pro nákladní automobily a akční plán pro baterie
         - legislativní iniciativy vytvářející digitální prostředí pro výměnu informací v dopravě
         - legislativní iniciativa pro racionalizaci povolovacích postupů u projektů v rámci hlavní transevropské sítě
           (TEN-T)

 

 

 

Český plynárenský svaz

Jazyk: