Legislativa

CNG plnicí stanice a plnicí zařízení

Legislativu plnicích stanic CNG (podmínky pro umisťování, provedení, zkoušení a provoz) určuje Technické pravidlo GAS TPG 304 02 Plnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla. Toto pravidlo platí od 1. 2. 2012.
Plnicí stanice stlačeného zemního plynu se nepovažují za plynárenská zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.

Legislativu plnicích zařízení CNG (podmínky pro umisťování, provedení, zkoušení a provoz) určují Technická pravidla GAS TPG 982 03 Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG. Tato pravidla platí od 1. 12. 2014. 
Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn se nepovažují za plynárenská zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.

Parkování, opravy, servis CNG vozidel

Vyhláška MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (ze dne 6. září 2011) řeší vybavení garáží pro parkování CNG vozidel.

§21 odst. 2 Garáž, která slouží i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, musí být vybavena detektory úniku plynu a účinným větráním v souladu s českou technickou normou uvedenou v příloze č. 1 části 1 bodu 2 a části 17
Část 1 bod 2) ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
Část 17) ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (1. září 2011)

Požadavek uvedený ve větě první platí i pro příjezdový a výjezdový prostor hromadné garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva, pokud je tento prostor delší než 30 m a je obestaven stavebními konstrukcemi alespoň ze 3 stran. Posouzení garáže sloužící i pro parkování vozidel s pohonem na plynná paliva a jejího vybavení elektrickým zařízením z hlediska rizika vzniku výbušné atmosféry musí být provedeno v souladu s českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 části 16 bodech 2 až 4.

Část 16 bod 2) ČSN EN 60079-10-1 Výbušné atmosféry č. 10-1 Určování nebezpečných prostorů – Výbušné plynné atmosféry
Bod 3) ČSN EN 60079-14 ed. 3 - Výbušné atmosféry – č.14 Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací
Bod 4) ČSN EN 60079-14 ed. 2 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - č.14 Elektrické instalace v nebezpečných prostorech (jiných než důlních).

Požadavky na vybavení garáží a jiných prostorů, používaných k parkování, odstavování a stání CNG vozidel a vymezení podmínek pro projektování, výstavbu a provoz stanovuje Technické pravidlo GAS TPG 982 01 Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG. Toto pravidlo platí od 1. 5. 2013.

Požadavky a podmínky provozu, oprav, údržby a kontroly CNG vozidel stanovuje Technické pravidlo GAS TPG 982 02 Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG. Toto pravidlo platí od 1. 9. 2015.

Technická doporučení (TDG) a technická pravidla (TPG) lze objednat na:
E-mail:info@gasinfo.cz nebo www.gasinfo.cz (obchod / E-shop / internetový obchod)

Český plynárenský svaz

Jazyk: