EKOLOGIE

Účinností zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bylo nařízení vlády č. 615/2006 Sb. ZRUŠENO

Nově jsou věci, které byly v tomto nařízení vlády obsaženy ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. Vyhláška o přípustné úrovni znečištění a jejím zjišťování a o provedení některých dílčích ustanoveních zákona o ochraně ovzduší.

Nový zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší dělí zdroje znečišťování ovzduší na dvě hlavní skupiny - vyjmenované v příloze č. 2 a nevyjmenované v příloze č. 2. 
Pokud jde o čerpací stanice a pohonné hmoty, zákon za zdroje vyjmenované uvádí v příloze č. 2 bodech 10.1 a 10.2 pouze terminály na skladování benzinu, a dále čerpací stanice a zařízení na dopravu a skladování benzinu. Plnicí stanice CNG nejsou zdroji zde vyjmenovanými.

Plnicí stanice CNG jsou považované za zdroje s malým či nepatrným dopadem na ovzduší, nejsou zařazeny v příloze č. 2 k zákonu, a tudíž jim ani nejsou přiřazeny jiné povinnosti a podmínky ve vyhlášce č. 415/2012 Sb.

V tomto ohledu právní úprava navazuje na předchozí a CNG stanice jsou i nadále zdroji "malými" (nevyjmenovanými). Tyto zdroje nemusí mít povolení provozu. Nevztahují se na ně ani jiné povinnosti vztažené pro zdroje vyjmenované.

Uplatní se ale povinnosti obecné, platné pro všechny zdroje, zejména ty uvedené v § 16 či § 17 odst. 1 zákona č. 201/2012 Sb. V případě, že se vede v souvislosti s nevyjmenovanými zdroji znečišťování územní či stavební řízení, je vyžadováno závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností (viz § 11 odst. 3).

Český plynárenský svaz

Jazyk: