PARKOVÁNÍ, GARÁŽE

TPG 982 01
Vybavení garáží a jiných prostorů pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

Garage, service, repair shop and other place facility for the NGV´s

Toto pravidlo platí od 1. 5. 2013

Tato technická pravidla určují požadavky na vybavení garáží a jiných prostor, používaných k parkování, odstavování a stání (viz ČSN 73 6058) motorových vozidel s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG). Současně vymezují podmínky pro projektování, výstavbu a provoz. Pravidla konkrétně stanovují minimální požadavky na vybavení předmětných prostor požárně bezpečnostním zařízením a určují podmínky bezpečného provozního režimu v těchto objektech.

Tato pravidla nahrazují TDG 982 01 schválená dne 18. 11. 2008.

Změny proti předchozímu TDG

Technická pravidla reagují na změny předpisů, především vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb., a českých technických norem, např. ČSN 73 0804, ČSN 34 2710, ČSN EN 54, ČSN EN 12845, a dále pak na řadu poznatků z používání původních technických doporučení. Pravidla konkretizují a doplňují např. požadavky na osazení čidel plynové detekce a jejich součinnost s funkcí příslušného větracího zařízení v hromadných garážích používaných k parkování vozidel s pohonným systémem CNG. Požárně bezpečnostní podmínky jsou v těchto pravidlech zcela přepracovány a upřesněny podle výše citovaných norem.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

ČSN 73 6058
Jednotlivé, řadové a hromadné garáže (platnost od 1. 9. 2011)

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 73 6057 z 1987-08-10 a ČSN 73 6058 z 1987-08-10.

Podle této normy se navrhují nejen hromadné, ale nově jednotlivé i řadové garáže. V normě jsou uvedena omezení pro parkování vozidel na plynná a ostatní alternativní paliva. V normě jsou nově také rámcově řešeny automatické parkovací systémy a dále požadavky na bezbariérové užívání staveb.

Norma je určena pro projektanty, správní orgány, orgány územního plánování (regulační plán), stavební úřady a ostatní organizace, které se vyjadřují k projektové dokumentaci jednotlivých, řadových a hromadných garáží v územním řízení (příp. územní souhlas, veřejnoprávní smlouva) a ve stavebním řízení (příp. ohlášení, veřejnoprávní smlouva, zkrácené stavební řízení).

Norma platí pro navrhování nových staveb jednotlivých, řadových a hromadných garáží, změny dokončených staveb garáží (např. rekonstrukce), změny v užívání staveb s využitím na garážování vozidel (především pro osobní vozidla, dále také pro nákladní vozidla, autobusy a případně motocykly).

Při navrhování garáží pro ostatní druhy vozidel (stavební stroje apod.) a jednotlivé garáže k soukromému použití se postupuje následovně:

  • parametry, které mají vliv na bezpečnost silničního provozu a ochranu zdraví (rozhledové poměry na dopravním připojení, protipožární ochrana, apod.), se navrhují podle této normy;
  • prostorové uspořádání garáže a příjezdové komunikace lze v odůvodněných případech přizpůsobit uvažovaným kategoriím vozidel a místním podmínkám.

Základní technické parametry parkovacích a odstavných stání v garážích vychází z požadavků ČSN 73 6056.

Vyhláška MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (ze dne 6. září 2011)

ČSN 73 0804
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty

Český plynárenský svaz

Jazyk: