PLNICÍ STANICE A ZAŘÍZENÍ

TPG 304 02
PLNICÍ STANICE STLAČENÉHO ZEMNÍHO PLYNU PRO MOTOROVÁ VOZIDLA

REFUELLING CNG STATIONS FOR MOTOR CARS

Toto pravidlo platí od 1. 2. 2012

Tato technická pravidla stanovují základní podmínky pro umísťování, provedení a provoz plnicích stanic stla¬čeného zemního plynu pro motorová vozidla. Neustále se zvyšující úroveň ochrany životního prostředí a též ekonomické hledisko je příčinou znovuoživení zájmu o zemní plyn jako o palivo pro motorová vozidla.

Plnicí stanice stlačeného zemního plynu se nepovažují za plynárenská zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.

NAHRAZENÍ PŘEDCHOZÍCH PŘEDPISŮ

Tato technická pravidla nahrazují TDG 304 02 schválená 13. 12. 2006.

Změny proti předchozím TDG

Plnicí stanice zemního plynu splňující požadavky těchto technických pravidel je možné zařadit jako malé stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb. O zařazení s konečnou platností rozhodují Krajské úřady - Odbory životního prostředí.
Dále byly konkretizovány bezpečnostní zóny okolo plnicí rychlospojky v době při zapojování a odpojování na vozidlo a při vlastním plnění.
Tato TPG se vztahují pouze na rychloplnicí stanice stlačeného zemního plynu pro motorová vozidla, kde požadavky na stavbu, její provádění a údržbu podléhají zákonu č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu.

Technická pravidla byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDG 982 03
Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonným systémem CNG

NGV refuelling appliances

Toto pravidlo platí od 1. 2. 2009

Tato technická doporučení stanovují základní podmínky pro umísťování, provedení a provoz plnicích zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn. V doporučeních jsou uvedeny požadavky na bezpečnost práce a požární bezpečnost.

Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn se nepovažují za plynárenská zařízení ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb.

Plnicí zařízení pro motorová vozidla s pohonem na zemní plyn splňující požadavky těchto doporučení jsou zařazena jako malé stacionární zdroje (do 200 kW) znečišťování ovzduší ve smyslu zákona č. 86/2002 Sb.

Technická doporučení byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou a jsou určena k ověření v praxi – viz 9.2.

Tato technická doporučení (dále jen „doporučení“) stanoví podmínky pro umísťování, provedení, zkoušení a provoz plnicích zařízení pro pomalé plnění motorových vozidel s pohonným systémem na stlačený zemní plyn (CNG). Plnicí zařízení může být navržené ve dvou typech, A a B.

Doporučení platí pro plnicí zařízení s teplotní kompenzací, která plní motorová vozidla zemním plynem do ekvivalentu 200 bar (15 °C), nebo pro zařízení bez teplotní kompenzace s maximálním tlakem omezeným na 210 bar a u nichž jsou splněny současně následující podmínky:

  • maximální plnicí tlak 210 bar;
  • výkon kompresoru nepřesáhne 20 m3.h-1 (st. podm.);
  • vnitřní objem zemního plynu v kompresoru nepřesáhne 0,5 m3 (st. podm.);
  • maximální počet plnicích přípojek je 5;
  • celkový objem zásobníků stlačeného zemního plynu nepřesáhne 960 litrů geometrického objemu.

Pro účely těchto doporučení jsou udávané objemy a průtoky plynu vztaženy na standardní referenční podmínky (st. podm.), teplota 15°C, tlak 101.325 kPa dle ČSN EN ISO 13443.

Tato doporučení neplatí pro plnicí zařízení, resp. plnicí stanice, které nesplňují požadavky uvedené v 1.2, ani pro sestavování plnicích zařízení do soustav, doplněných zásobníky stlačeného zemního plynu. Pro tato zařízení platí podmínky stanovené v TPG 304 02.

Palivové identifikační štítky

V říjnu 2018 vstupuje v platnost sjednocené celoevropské značení paliv prostřednictvím palivových štítků umístěných na výdejních stojanech veřejných čerpacích a plnicích stanic PHM a to v souladu s normou ČSN EN 16942 Paliva – Identifikace kompatibility – Grafické vyjádření informací pro spotřebitele.

Norma je českou verzí EN 16942/2016 a pojednává o doplňujícím značení a identifikaci paliva pro vypracování a umístění grafických symbolů pro jednotlivá prodávaná paliva. Grafické symboly značení plynných paliv (CNG, LPG…) jsou v normě uvedené v kapitole 8 Identifikační štítek pro plynná paliva včetně definování minimálních rozměrů (str. 10). Na str. 15 (A.4) jsou Příklady identifikačních štítků pro plynná paliva (CNG, H2, LNG a LPG).

Palivové štítky slouží jako informace pro spotřebitele v ČR i celé EU na veřejných čerpacích stanicích.

U plynných paliv vedle povinných minimálních rozměrů kosočtverce a barevného provedení (bílé nebo stříbrné) je také uvedeno i umístění:

-          výdejní stojan: kosočtverec – minimální šířka 30 mm s tloušťkou obvodové čáry 3,2 bodů

-          výdejní koncovka (pistole): kosočtverec - min. šířka 13 mm s tloušťkou obvodové čáry 1,4 bodů

-          velikost písma musí být nastavena podle velikosti tvaru, ale minimum je 11 bodů

Více informací k této problematice viz brožura:
Palivové identifikační štítky

Český plynárenský svaz