VOZIDLA, PROVOZ, ÚDRŽBA

TPG 982 02
Podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje motorových vozidel s pohonným systémem CNG 
Requirements for operation, repair, maintenance, inspection display and sales of the NGV´s

Toto pravidlo platí od 1. 9. 2015 a nahrazuje TDG 982 02 (schválená 18. 11. 2008)

Tato technická pravidla stanovují požadavky a podmínky provozu, oprav, údržby, kontroly, vystavování a prodeje vozidel s pohonným systémem na stlačený zemní plyn (CNG). Technické a organizační požadavky a podmínky, uvedené v těchto pravidlech mají za cíl sjednotit rozsah prováděných prací a především zajistit bezpečnost provozu a užití CNG jako alternativního paliva motorových vozidel. Tato pravidla navazují na TPG 304 02 a souvisejí s TPG 982 01.

Prostor, ve kterém se bude v rámci oprav, údržby a kontroly provádět zásah na vozidle s pohonným systémem CNG, se nově posuzuje podle činností prováděných na vozidle. Tyto činnosti jsou kategorizovány podle míry jejich nebezpečnosti. Požadavky na požární bezpečnost stavby odpovídající kategorii činností prováděných na vozidle a zároveň jsou členěny podle kategorie vozidel, na kterých je zásah prováděn. Tato technická pravidla nově platí i pro vystavování a prodej vozidel s pohonným systémem CNG.

ČSN ISO 19078
Lahve na plyn - Kontrola instalace lahve a revize vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech pro uložení zemního plynu užívaného jako palivo v motorových vozidlech 
Gas cylinders - Inspection of the cylinder installation, and requalification of high pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles

Účinnost: červenec 2015

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 19078:2013. Má stejný status jako oficiální verze.

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na kontrolu, instalaci a revizi vysokotlakých lahví instalovaných ve vozidlech, navržených a vyrobených v souladu s požadavky ISO 11439 a určených pro uložení zemního plynu používaného jako palivo v motorových vozidlech.

Není-li k dispozici návod výrobce lahve nebo vozidla, poskytuje tato norma kritéria pro přijetí (včetně jakékoli dovolené opravy) nebo zamítnutí (včetně jakékoli dovolené opravy nebo likvidace) lahve a její instalace.

ČSN EN ISO 11439
Lahve na plyny - Vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo v motorových vozidlech
Gas cylinders - High pressure cylinders for the on-board storage of natural gas as a fuel for automotive vehicles 

2. revize účinnost: únor 2014

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11439 z února 2006

Tato norma stanovuje minimální požadavky na lehké znovuplnitelné lahve na plyn, určené pouze pro skladování zemního plynu stlačeného vysokým tlakem, používaného jako palivo v motorových vozidlech, ke kterým se tyto lahve připojují. Provozní podmínky nezahrnují vnější zatížení, které může vzniknout např. při srážkách vozidel. Norma se týká lahví jakékoliv konstrukce z bezešvé oceli, bezešvé hliníkové slitiny nebo z nekovových materiálů, s použitím jakéhokoli návrhu nebo metody výroby, které jsou vhodné pro určené provozní podmínky. Norma se netýká lahví z korozivzdorné oceli. I když se v této normě používá jako referenční pracovní tlak hodnota 200 bar, mohou být použity i jiné pracovní tlaky. Lahve, pro které platí tato norma, se označují jako lahve typu 1, typu 2, typu 3, a typu 4.

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích byl novelizován zákonem č. 239/2013 Sb. (jeho platnost je od 1.1. 2015).

Províděcí předpisy k tomuto zákonu jsou:

Vyhláška MD č. 341/2002 Sb.:
1. ledna 2015 vstoupila v platnost novelizovaná vyhláška MD ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Tato novela nahrazuje vyhlášku z roku 2002, která mj. „zakazovala  vjíždět  vozidlům CNG a LPG do  uzavřených  skladovacích,  garážních a obdobných  prostorů“ a byla tak v nesouladu s novelou vyhlášky MV č. 268/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb (ze dne 6. září 2011) kde místo obecného zákazu parkování vozidel na plyn v podzemních garážích jsou nyní již uvedeny konkrétní podmínky, které parkování těchto vozidel umožňují.

Novelizovaná vyhláška MD č. 341/2014 Sb., již CNG nikde nezmiňuje, a ani neřeší parkování vozidel na plyn v podzemních garážích a uzavřených prostorech (s výjimkou § 29, který se však týká výhradně přestaveb vozidel). Tímto odpadl další legislativní nesoulad, a také předpis, o který se úspěšně opíralo GŘ HZS ČR při argumentaci proti garážování CNG vozidel. 

Vyhláška MD č. 302/2013 Sb., částečně novelizovala vyhlášku č. 341/2002Sb., ale pouze v "méně podstatných" záležitostech - především jsou tam zahrnuty nové evropské předpisy a směrnice v souladu s evropskou legislativou.

Oblast měření emisí (SME) a STK řeší vyhláška MD č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí. Tato vyhláška byla novelizována vyhl. MD č. 83/2012 Sb. Podle této vyhlášky je kontrola palivové soustavy CNG vozidel definovaná a dostatečně zajištěna.

Za provoz vozidla a jeho servis odpovídá jeho provozovatel v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

Provozovatel se řídí servisním plánem výrobce vozidla nebo systému palivové soustavy pro CNG a musí zajistit předepsaný servis. Zda využije servisní síť prodejce vozidel z prvovýroby nebo prodejce palivové soustavy na CNG je pouze na rozhodnutí provozovatele takového vozidla a nelze mu přikazovat, kdo bude takový servis provádět.

K provádění činností spojených s homologací, může výrobce vozidla či držitel typového schválení přestavby vozidla uplatnit požadavky a povinnosti na své zaměstnance, na odbornou způsobilost zaměstnanců včetně práva mlčenlivosti. Technické a organizační požadavky a podmínky pro provoz, opravy, údržbu a kontroly motorových vozidel s pohonným systémem CNG, uvedené v tomto TDG, má za cíl sjednotit rozsah prováděných prací a především zajistit bezpečnost provozu a užití CNG jako alternativního paliva motorových vozidel. Doporučení navazuje na TPG 304 02 a souvisí s TPG 982 01.

Uvedení technická doporučení byla projednána s dotčenými orgány státní správy a organizacemi zabývajícími se danou problematikou a jsou určena k ověření v praxi – viz 10.2.

Předpisy mezinárodního rozsahu - UN ECE:

UN ECE R110  Jednotná ustanovení týkající se schvalování sériově vyráběnách vozidel:

I. Specifických komponentů motorových vozidel používajících pro pohon CNG
II. Vozidla, jež mají instalovány schválené typy specifických komponentů pro využití CNG pro pohon
III. část obsahuje ustanovení norem:

    ISO 11439 platné pro všechny typy lahví na CNG a 
    ISO 14469-1
platná pro plnicí hrdla určená pro CNG

Novelizovaný předpis byl doplněný o část týkající se tlakem aktivovaného zabezpečovacího zařízení a svařované vnitřní ocelové vložky u kompozitových lahví.

Aktuálně prezentované nové dodatky mají vliv na homologaci vozidel také s pohonem na LNG. Přijetí dodatků k regulačnímu nařízení UNECE R110 nyní umožňuje, aby byla LNG vozidla zcela certifikována, což také znamená zásadní průlom v oblasti mobility využívající zemní plyn jako pohonnou hmotu. Modifikované regulační nařízení vstupuje v platnost od 1. července 2014, což je datum, počínaje kterým se dotčené smluvní strany zavazují, že také jejich národní regulační předpisy budou s R110 konformní.

Vedle bezpečnostních požadavků na LNG systémy, které jsou použity v automobilech (zásobní nádrže, výparníky, regulátory tlaku, ventily, palivové potrubí, příslušenství atp.) je součástí předpisu rovněž požadavek na LNG zásobní nádrž vykázat minimální zádržnou dobu bez ventilace v délce 5 dnů od jejího plného naplnění a držet na tomto stupni naplnění při zachování stanovené teploty plnění a tlakového rozpětí. Tento dodatek k R110 lze považovat za mezní nařízení s celosvětovou platností, upravující testování a bezpečnost NGV komponent, a to jak v případě přestaveb (retrofitů), tak i vozidel sériově vyráběných.

UN ECE R115  Jednotná ustanovení týkající se schvalování vestaveb a retrofitů (konverze) vozidel:

Předpis je určený pro dílenskou přestavbu benzínových aut na CNG a LPG, zohledňuje  zvyšování  kvality tlakové soustavy nových generací automobilových motorů včetně systému OBD

I. Specifických systémů na LPG určených k dodatečné montáži do motorových vozidel umožňující používání LPG v soustavě pohonu
II. Specifických systémů na CNG pro dodatečnou montáž do motorových vozidel umožňující používat CNG v soustavě pohonu.

Dokumenty a předpisy - ISO

ISO 11439 „Lahve na přepravu plynů – vysokotlaké lahve na zemní plyn používaný jako palivo motorových vozidel (je zapracováno do UN ECE R110 takže požadavky jsou ZÁKONNÉ)

Zahrnuje všechny typy lahví:

CNG-1   celokovové
CNG-2   kovová vložka vyztužená spojitým vláknem impregnovaným pryskyřicí (obručovitě ovinutá)
CNG-3   kovová vložka vyztužená spojitým vláknem impregnovaným pryskyřicí (plně ovinutá)
C
NG-4   plně kompozitní lahev

ISO 19078 „Lahve na plyn – Kontrola instalovaných lahví a opětovná kontrola vysokotlakých lahví používaných jako zásobníky zemního plynu ve vozidlech na zemní plyn“
- uvádí postup pravidelných kontrol lahví na CNG. Stanoví posouzení neporušenosti a bezporuchovosti lahve.

Typy hrdel:

ISO 14469-1 CNG normální plnicí hrdlo na pracovní tlak (do 200 barů) - je součásti R 110
ISO 14469-2 CNG velké plnicí hrdlo pro nákladní vozy
ISO 14469-3 CNG plnicí hrdlo na vyšší provozní tlak (nad 200 barů)


ISO 15500 „Silniční vozidla – Komponenty palivového systému na CNG“
norma má celkem 20 částí
(např. část 3: Zpětný ventil, část 5: Ruční ventil na lahvi, část 6: Automatický ventil, část 9: Regulátor tlaku, část 17: ohebné vedení paliva, apod.)         

Palivové systémy:
ISO 15501-1 Silniční vozidla – Palivové systémy používající CNG (část 1-Požadavky na bezpečnost)
ISO 15501-2 Silniční vozidla – Palivové systémy používající CNG (část 2- Zkušební metody) 


Český plynárenský svaz

Jazyk: