Registrace a evidence

A/ REGISTRACE DISTRIBUTORŮ POHONNÝCH HMOT

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Stranky/default.aspx

Vyhláška MF č. 103/2011 Sb., o registraci distributorů pohonných hmot:

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Documents/sb0039-2011[1].pdf 

Podle vyhlášky ministerstva financí č. 103/2011 Sb., o registraci distributorů pohonných hmot vznikla povinnost registrovat se na místně příslušném celním úřadu jako distributor PHM platí i pro prodej CNG 

Výše uvedená vyhláška upravuje vzor oznámení o zahájení činnosti distributora pohonných hmot a vzor potvrzení o registraci distributora pohonných hmot – Registrace na místně příslušném celním úřadu je zdarma a jednorázová. V příloze je příslušná vyhláška MF č. 103/2011 Sb. i potřebné formuláře.

Více informací naleznete na těchto webových stránkách:

http://www.celnisprava.cz/cz/dane/registr-phm/Stranky/default.aspx 

B/ EVIDENCE PLNICÍCH STANIC, EVIDENCE POHONNÝCH HMOT A STATISTICKÁ ZJIŠŤOVÁNÍ

EVIDENCE PLNICÍCH STANIC

Na základě zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, vede Ministerstvo průmyslu a obchodu Evidenci čerpacích stanic. Vlastník čerpací nebo plnicí stanice je povinen přihlásit se do této Evidence. Vztahuje se to i na plnicí stanice CNG veřejné, neveřejné i s vymezeným přístupem a prodejem (to jsou stanice, které jsou převážně určené pro vlastní spotřebu majitele, ale může na nich docházet k prodeji PHM na základě smlouvy nebo dohody jen omezenému okruhu odběratelů). Plnicí stanice, na které se prodává CNG nemůže být neveřejná.

EVIDENCE POHONNÝCH HMOT

Podle stejného zákona musí výrobce, dovozce, vývozce, distributor pohonných hmot a provozovatel čerpací stanice předat Ministerstvu průmyslu a obchodu souhrnnou zprávu o množství a složení jednotlivých druhů pohonných hmot jím vyrobených, dovezených, vyvezených nebo prodaných v předchozím kalendářním roce každoročně do 28. února následujícího roku.

Vyhláška č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot, určuje, jak má tato tzv. souhrnná zpráva vypadat. "Velkoobchodník" (výrobce, dovozce, vývozce, distributor) vyplňuje přílohu č. 14 vyhlášky, provozovatel plnící stanice CNG vyplňuje přílohu č. 15 vyhlášky (vyplňuje se za každou plnící stanici zvlášť). U plnicí stanice se nevykazuje vlastní spotřeba ale jen prodej CNG zákazníkům. Pokud někdo provozuje jak velkoobchodní činnost s CNG, tak plnicí stanici nebo stanice s prodejem CNG, musí vyplnit jak přílohu č. 14, tak přílohu č. 15 vyhlášky.

STATISTICKÁ ZJIŠŤOVÁNÍ

Dále podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, jsou vybrané čerpací nebo plnicí stanice nebo sítě těchto stanic obesílány statistickými výkazy (Crs (MPO) 2-02 Pololetní výkaz o síti čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic a Crs (MPO) 1-01 Roční dotazník o provozu čerpacích stanic pohonných hmot, plnicích a nabíjecích stanic). V těchto statistických výkazech se udává veškeré množství prodaných nebo vydaných pohonných hmot.

Evidence stanic a evidence pohonných hmot se vykazuje na Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), které tuto evidenci provádí.

Formuláře jsou ke stažení na:

http://www.mpo.cz/dokument104793.html

http://www.mpo.cz/dokument93663.html

Příklady vyhodnocení a publikovaných zpráv jsou na:

http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/statistiky-energetika/#category130

http://www.mpo.cz/dokument101553.html

Statistické výkazy jsou také s předstihem publikovány na stránkách MPO:

http://www.mpo.cz/cz/ministr-a-ministerstvo/resortni-statisticka-zjistovani/#category532

Znění, příslušné formuláře a přílohy č. 14 a č. 15 vyhlášky č. 133/2010 Sb., o jakosti a evidenci pohonných hmot lze také získat na:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2010-133

Český plynárenský svaz