Konference ČPS

 

 

Cíle konference:

V současnosti se stále více hovoří o hledání úsporných opatření, včetně úspor v dopravě.

Využívání zemního plynu (CNG – stlačený zemní plyn nebo LNG – zkapalněný zemní plyn) jako paliva automobilů je nejen výrazně levnější ale také mnohem ekologičtější alternativa než v současnosti používaná paliva na bázi ropy. Stlačený zemní plyn je významné, naprosto dostupné a plnohodnotné palivo. Z hlediska stávajících motorů i způsobu plnění automobilů se navíc jedná o technologicky zvládnuté řešení s možností rychlého uvedení do života.

Od roku 2005 je v České republice realizováno usnesení vlády č. 563 z roku 2005 k „Programu podpory alternativních paliv v dopravě – zemní plyn“ včetně následné Dohody vlády České republiky a plynárenských společností (2006), která realizaci usnesení vlády dále konkretizuje.

Výše uvedené dokumenty vycházejí z indikativních cílů Evropské unie, k jejichž plnění se Česká republika přihlásila. Podle Evropské komise je zemní plyn a obnovitelný biometan považován za nejperspektivnější alternativní palivo ve středně a dlouhodobém horizontu (pro období do r. 2030), protože tvoří „most“ k vodíkovému hospodářství. Základem této evropské dopravní politiky je COM (2001) 370, Bílá kniha evropské dopravní politiky do r. 2010 – čas k rozhodnutí, kterou přijala Evropská komise v září 2001. Bílá kniha přebírá cíl ze Zelené knihy (COM (2000) 769, Evropská strategie bezpečnosti energetických dodávek), která stanovuje cíl nahradit do roku 2020 20 až 23 % konvenčních paliv v dopravě alternativními palivy (8 % biopaliva, 10 % zemní plyn a 2 až 5 % vodík). Emise skleníkových plynů z dopravy stále dramaticky narůstají a neopomenutelnou výhodou zemního plynu jako paliva v dopravě je právě jeho ekologický přínos. Jedná se zvláště o nižší emisní limity CO2, NOX a prachové částic MP10, a MP2,5, které jsou v případě CNG dokonce nulové.

Český plynárenský svaz, který je profesním sdružením podnikatelských subjektů a fyzických osob v oboru plynárenství v České republice se programu využití stlačeného zemního plynu v dopravě dlouhodobě a systematicky věnuje.  

Velmi významnou a v ČR ojedinělou akcí Českého plynárenského svazu na podporu rozvoje využití zemního plynu v dopravě a jeho popularizaci je pořádání mezinárodní konference „Perspektivy rozvoje a využití CNG / LNG v dopravě“ v Praze.

Za dobu svého trvání se konference stala vyhledávanou mezinárodní akcí a ojedinělou příležitostí k setkání s významnými domácími i zahraničními odborníky z oblasti NGV. Program konference nabízí informace o stavu a vývoji v oblasti NGV doma i ve světě včetně nových technologiích a oblastí nového uplatnění zemního plynu v dopravě, nabídky vozidel a infrastrukturou plnicích stanic CNG v celém středoevropském regionu. Součástí konference je také tradiční doprovodná výstava NGV techniky a technologií.

Konference je určena pro zástupce státní správy, zástupce regionů a zástupce místní samosprávy, podnikatelské subjekty, OSVČ i nejširší veřejnost.

Český plynárenský svaz