Text

Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě

1. konference NGV 2008 v Praze s mezinárodní účastí

Program konference ke stažení zde

Český plynárenský svaz uspořádal ve dnech 23. a 24. ledna 2008 mezinárodní konferenci věnovanou využití zemního plynu v dopravě. Konference „Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě“ se uskutečnila ve velmi aktuální době kdy nárůst intenzity dopravy po pozemních komunikacích, rostoucí ceny ropy, nárůst exhalací a hluku vyvolávají stále naléhavější potřebu alternativních řešení, která by zmírnila negativní dopady na životní prostředí. Právě nyní kdy se české plynárenství velmi aktivně podílí na realizaci programu využití stlačeného zemního plynu v dopravě, kdy se plní úkoly uzavřené Dohody se státem, je nutné hovořit o výhodách CNG zcela otevřeně, na všech úrovních a se všemi partnery a institucemi. Přispět k dosažení 10% podílu spotřeby zemního plynu na celkové spotřebě pohonných hmot do roku 2020 v souladu s COM (2001) 370 „Bílá kniha evropské dopravní politiky“ se musí stát společnou snahou i cílem a NGV konference byla v tomto duchu také připravována.

Program konference byl sestaven z úvodního bloku přednášek Doprava a životní prostředí v roce 2020, který se věnoval obecné problematice dopravy a následných třech tematicky zaměřených bloků: Stlačený zemní plyn (CNG) – optimální palivo pro automobily ve střednědobém horizontu, CNG vozidla – hlavní partner rozvoje plynofikace dopravyDostatečná infrastruktura je nutností pro větší rozvoj plynofikace dopravy, plnicí stanice CNG, servis a garážování CNG vozidel.

Na úvod přivítal všechny přítomné generální sekretář Českého plynárenského svazu ing. Miloš Kebrdle, který také celou dvoudenní mezinárodní konferenci moderoval. V úvodním bloku vystoupili tři přenášející. Nepřítomného místopředsedu vlády a ministra životního prostředí Martina Bursíka omluvil první náměstek ministra Mgr. Aleš Kuták, který ve své prezentaci zmínil vládou přijatý Program podpory využívání stlačeného zemního plynu v dopravě, stabilizaci výše spotřební daně pro CNG. Dále zdůraznil zájem vlády o tento druh paliva a snahu zachovat i v následujících letech systémovou podporu rozvoje obnovy vozidel městské hromadné dopravy a veřejné linkové dopravy formou přípěvku na pořízení autobusů na CNG. Místopředseda vlády Bursík se osobně zúčastnil až diskusního kulatého stolu v odpolední části prvního konferenčního dne. Třetí přednášející, John Lyon z Kanady, prezident celosvětové asociace vozidel na stlačený zemní plyn (IANGV) vnesl do jednacího sálu nový pohled na oblast NGV a nové informace o současném a předpokládaném celosvětovém růstu trhu vozidel a prodeje CNG. Do roku 2020 bude trh reálně dosahovat 65 miliónů vozidel s roční spotřebou zemního plynu v objemu 400 mld. m3. Pan Lyon současně zdůraznil nezbytný další rozvoj infrastruktury plnicích stanic CNG pro zajištění stabilního rozvoje v této oblasti a dosažení uvedených hodnot. Závěrečným přednášejícím tohoto bloku byl náměstek ministra dopravy ing. Petr Šlegr, který se ve svém vystoupení vyjádřil k projednávané problematice jen velmi obecně.

První blok přednášek zahájil bývalý výkonný ředitel Evropské asociace vozidel na stlačený zemní plyn, nyní konzultant, Jeffrey Seisler z Belgie. Své vystoupení zaměřil na situaci v NGV v Evropě, identifikoval nejvýznamnější politické aktivity, které v současnosti ovlivňují další rozšiřování využití CNG vozidel a trh s čistými palivy. Zmínil připravující se nařízení o emisích Euro 5a 6, evropskou politiku v oblasti biopaliv, CO2 a další související zákonodárné a regulatorní aktivity. Následovaly dvě přednášky zástupců plynárenských společností. Za nepřítomného ing. Radka Luckého, místopředsedu představenstva E.ON Energie, a.s. vystoupil Jiří Lachout a RWE Transgas, a.s. reprezentoval ing. Dušan Jurečka. Oba přednášející uvedli výčet aktivit, které obě energetické společnosti pro trh s CNG v ČR vykonaly. Představeny byly některé připravované projekty pro jeho další rozvoj, které souvisejí s realizací úkolů Dohody uzavřené mezi vládou ČR a plynárenskými společnostmi v roce 2006.

Nový úhel pohledu na diskutované téma přednesl klimatolog Dr. Jan Pretel z Českého hydrometeorologického ústavu. Dopravu vnímá jako jednu z přirozených činností člověka, mající významný podíl na antropogenním ovlivňování změn klimatického systému. Jako alarmující uvedl 34% nárůst emisí z dopravy od roku 1990, což představuje přibližně 20% přírůstek k celkovým emisím skleníkových plynů. I při existenci výrazných regionálních rozdílů patří Česká republika mezi státy kde se od roku1990 emise z dopravy více než zdvojnásobily. Vážnost situace v dopravě, enormní nárůst přepravy zboží a spotřeby paliv, především ropy, která za posledních 50 let stoupla 4 krát, potvrdil doc. ing. Ján Lešinský ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Ve své přednášce upozornil na nepříznivý nárůst spotřeby energií. Pouze doprava bude okolo roku 2020 spotřebovávat zhruba jednu třetinu. Za optimální řešení v budoucnosti proto předpokládá využívání většího podílu vodíku jako paliva pro automobily.

Diskusní setkání u kulatého stolu obohatili svojí osobní přítomností ministr životního prostředí Martin Bursík a ing. Jan Zaplatílek, ředitel odboru plynárenství a kapalných paliv z ministerstva průmyslu a obchodu. Dosavadní stav plynofikace dopravy v České republice hodnotili diskutující veskrze pozitivně. Ve svých příspěvcích zdůrazňovali význam Usnesení vlády č. 653, kterým byl schválen Program podpory alternativních paliv – zemní plyn a zmiňovali plnění úkolů Dohody. Výstavba plnicích stanic CNG, která není dostatečná, byla označena jako nutná podmínka dalšího úspěšného rozvoje. Kriticky vyzněly názory na poměrně pasivní roli a malou nabídku výrobců CNG vozidel. Zmíněna byla také zdlouhavá jednání s tuzemským výrobcem Škoda Auto, jehož stanovisko k zahájení sériové výroby vozů Škoda s pohonem na CNG je stále nejasné. Výrobci a prodejci CNG vozidel by měli vystupovat mnohem aktivněji při propagaci i prodeji svých výrobků. Diskutující se rovněž velmi kriticky vyjádřili k téměř nulové účasti zástupců státní správy a místní samosprávy na této konferenci.

Druhý konferenční den byl více zaměřený na technickou oblast NGV a na praktické zkušenosti výrobců a uživatelů CNG vozidel a plnicích stanic. Program obsahoval dva přednáškové bloky.

Manuel Lage, obchodní ředitele firmy IVECO ze Španělska, představil NGV program a strategii společnosti Iveco. Ukázal vyspělou a na špičkové úrovni provedenou technologii využívající zemní plyn, kterou dnes automobilový průmysl představuje Technická provedení sériově vyráběných NGV vozidel jsou naprosto bezpečná a v porovnání s klasickými pohony mnohem ekologická.

Prezident Svazu dopravy ČR, ing. Jaroslav Hanák, poukázal ve své velmi emotivní prezentaci na minimální zájem o NGV u představitelů regionů, měst a obcí. Tato kritická slova jen potvrzovala již zmíněnou absenci zástupců regionálních a místních samosprávných celků. Bez osvojení si výhod a přínosu stlačeného zemního plynu v dopravě především u představitelů samosprávných celků je větší využití CNG vozidel, autobusů a komunální techniky v našich městech a krajích problematické.

Společnost Tedom, s.r.o., českého výrobce CNG autobusů komunálních vozidel, představil generální ředitel společnosti, ing. Josef Jeleček. V prezentaci uvedl provozní i servisní požadavky, které CNG autobusy musí splňovat. Zajímavý a pro dopravce jistě inspirativní byl údaj o ekonomice provozu vozidla s pohonem na zemní plyn kde „náklady na palivo v případě autobusu na CNG tvoří při současných cenách pohonných hmot 64% nákladů na naftu neboli provoz na CNG je v nákladech na palivo o 36% levnější“, poznamenal Ing. Jeleček.

Ing. Josef Kastl, generální sekretář ČPU, ve své přednášce popsal současnou situaci v oblasti NGV v ČR, kterou dal do úzké souvislosti s probíhající realizací jednotlivých úkolů uzavřené Dohody.

Motivy vedoucí Dopravní podnik města Brna k rozhodnutí zavést provoz CNG autobusů veřejné dopravy v městě Brně a výsledky testování pěti CNG autobusů v tomto dopravním podniku v roce 2006 popsal Ing. Jiří Valníček, provozní ředitel DP města Brna. Zkušební testy i zde jednoznačně prokázaly výhodnou ekonomii provozu CNG autobusů a „při zkušebním provozu vykazovaly testované CNG autobusy průměrnou spotřebu 58,08 m3/100 km. Vztaženo ke vstupním cenám pohonných hmot (bez DPH) a nulové spotřební dani pro CNG byla dosažena úspora nákladů na PHM 5,- Kč/km“ zdůraznil ing. Valníček. Ing. Ĺubomír Blaško, ředitel prodeje CNG v SPP, seznámil přítomné s legislativními, ekonomickými a technickými předpoklady rozvoje CNG na Slovensku. O osobní zkušenosti s přípravou a realizací CNG v dopravě v táborské aglomeraci, včetně zajištění finanční části
projektu, se podělil ing. František Dědič, bývalý starosta města Tábor, nyní poslanec Parlamentu ČR.

Zajímavé informace sdělil Flavio Mariani z Itálie, předseda technického výboru ENGVA. Zdůraznil spojitost rozvoje trhu s CNG vozidly s vývojem v oblasti automobilové techniky. Emisní normy, bezpečnostní kritéria, odborná příprava, přesnost měření a zkušební postupy jsou nedílnou součástí vývoje jak nových technologií v automobilovém průmyslu tak tvorbě příslušných předpisů a norem na národní i mezinárodní úrovni. Totéž platí i pro oblast technologií souvisejících s plnicími stanicemi CNG.

Současný stav a problematiku dalšího rozvoje sítě plnicích stanic CNG v České republice popsal ing. Jan Ruml, předseda představenstva RWE Plynoprojekt, a.s. V prezentaci zazněly také odborné zkušenosti projektové organizace. Poslední přednáška konference byla zaměřena na technologii zásobování spotřebitelů zkapalněným zemním plynem (LNG) a na současný stav využití LNG/LCNG v Evropě. Přednesl ji ing. Václav Chrz, ředitel technického rozvoje ve společnosti Chart Ferox. Probíhající nárůst nabídky LNG bezpochyby přispěje k větší realizaci LCNG projektů. Nezávisle na rozvodné síti a podle potřeb automobilového provozu se jeví jako výhodné řešení rovněž stavět plnicí stanice LCNG externě zásobované zkapalněným zemním plynem.

Závěrem ohlédnutí za dvoudenní NGV konferencí je zajímavé uvést několik údajů. Celkem bylo přítomno 136 evidovaných účastníků, z toho 36 zahraničních z mnoha evropských zemí i Ameriky (Argentina, USA, Kanada). Na konferenci vystoupilo se svými referáty 18 přednášejících včetně 6 zahraničních. Přítomnost médií představovalo 18 evidovaných novinářů. Zvláštní poděkování náleží 12 partnerům, kteří svými exponáty a prezentačními materiály přispěli ke zpestření a obohacení programu konference. Poděkování patří také všem,
kteří se podíleli na přípravě a úspěšném průběhu celé akce. Získaná hodnocení od účastníků potvrzují všeobecnou spokojenost a dobrou úroveň konference. Pro Český plynárenský svaz jsou tyto ohlasy výzvou k pokračování v tomto projektu a uspořádání obdobné konference i v příštím roce. Mnohé podněty a doporučení, uvedená v dotaznících jsou pro nás cennou inspirací a budeme se je snažit v příštím ročníku Konference NGV - 2009 zohlednit.

pn, únor 2008

Český plynárenský svaz

Jazyk: