Tiskové zprávy

11. mezinárodní konference NGV 2018 v Praze

Mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě, jejíž jedenáctý ročník pořádal Český plynárenský svaz 20. února 2018 v Praze, nabídla účastníkům zajímavé přednášky a aktuální informace z oblasti využití zemního plynu v dopravě včetně příležitostí k ohlédnutí se za aktivitami uplynulého roku. Na konferenci nechyběla ani osobní setkání a kuloárová vyjednávání včetně prezentací firem v rámci doprovodné výstavy. 

Tato tradiční odborná konference ČPS je v povědomí veřejnosti známá jako každoroční setkání NGV specialistů, uživatelů CNG vozidel a zájemců o ekologickou, levnou a bezpečnou pohonnou hmotu, kterou je zemní plyn. 

11. ročník v úvodní části navazoval na předešlé ročníky a věnoval se vyhodnocení uplynulého roku 2017 a plnění programových cílů Národního akčního plánu čisté mobility (NAPČM) v druhém roce jeho realizace. Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS, přivítal účastníky a informoval o vývoji CNG v ČR v roce 2017 včetně nejnovější statistiky. Prodej CNG vzrostl v ČR meziročně o 14 % a dosáhl 67,603 mil. m3, CNG vozidel bylo téměř 19 tisíc, tj. více než 20% meziroční nárůst oproti roku 2016, a rozvoj infrastruktury plnicích stanic zaznamenal 15% nárůst s počtem 164 veřejných plnicích stanic CNG (v současnosti je evidováno již 173 plniček) včetně jedné LNG/LCNG stanice a více než 40 neveřejných CNG stanic. Stále nedořešenou oblastí zůstává odstranění bariér v garážování CNG aut a v jednání je také snížení sazby spotřební daně pro zemní plyn v dopravě po roce 2020.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Eduard Muřický informoval o plnění druhého roku programových cílů NAPČM a jeho připravované aktualizaci na základě implementace navrhovaných opatření EU, vycházejících ze směrnice 2010/31/EU a druhého balíčku mobility, která zohledňuje zpřísněná emisní kritéria pro dopravu v Evropě. V závěru prezentace zmínil připravenost dalších ministerstev podporovat projekty čisté mobility v ČR v souladu s programy a fondy EU. 

Zahraničními hosty konference a současně přednášejícími byli David Graebe z Německa, předseda WOC 5.3, zastupující mezinárodní plynárenskou unii (IGU), a Kaloyan Tsilev z Belgie, zástupce Evropské asociace NGVA Europe. Oba hosté zmínili celosvětový význam a rostoucí přínos zemního plynu a biometanu pro čistou a udržitelnou dopravu a ekologii.

Zástupci ministerstev, Jan Bezděkovský z ministerstva dopravy, Jaroslav Kepka z ministerstva životního prostředí a Martin Janda z ministerstva pro místní rozvoj, upřesnili aktuální dotační programy, které tato ministerstva nově vypisují včetně harmonogramů jejich realizace a podmínek čerpání poskytovaných dotací. Jan Bezděkovský doplnil informace ke „druhému balíčku mobility“ a jeho vlivu na rozvoj CNG včetně stanoviska ČR k jeho obsahu (novela směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých vozidel z listopadu 2017 nově definuje bezemisní a nízkoemisní vozidlo a stanovuje emisní limity CO2 po roce 2020, 2025 a 2030). Jaroslav Kepka zmínil nové výzvy v rámci Národního programu životní prostředí (NPŽP) a zdůraznil rostoucí význam využívání biometanu v dopravě především v západní Evropě, který je pro ČR rovněž velkou příležitostí a zmínil program MŽP „LIFE“ na využití biometanu. Martin Janda podrobně popsal podporu ministerstva pro nízkoemisní vozidla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) včetně stanovených specifických cílů a finančních prostředků alokovaných pro jednotlivé výzvy. 

Druhý blok byl věnovaný problematice emisí z dopravy, které se stávají stále aktuálnější jak pro výrobce vozidel, tak i jejich uživatele. Úvodní přednáška Jiřího Jedličky z Centra dopravního výzkumu (CDV) se zaměřila na vývoj emisí (NOx, PM2,5, NMVOC, PAH) a emisních charakteristik z dopravy v ČR na základě přepravních výkonů a spotřeby PHM včetně analytických metod hodnocení environmentálních dopadů (LCA, WtW) a příkladů měření emisí v provozu. Kaloyan Tsilev (NGVA Europe) informoval o obsahu studie „Zemní plyn z pohledu skleníkových plynů (2017)“. Zpracování zaštítila a garantovala právě NGVA Europe. Tato studie sleduje celý přepravní řetězec (WtW) zemního plynu (CNG a LNG) užívaného pro dopravu v Evropě z pohledu skleníkových plynů (CO2). Studii ČPS z roku 2016, porovnávající zemní plyn a klasická PHM na základě provedených měření výfukových emisí částic, reaktivních sloučenin a skleníkových plynů vypouštěných lehkými silničními vozidly za provozu, představil jeden ze zpracovatelů, Michal Vojtíšek z ČVUT Praha. Studie potvrdila, že CNG vozy vykazují relativně nízké emise díky čistému palivu, přesné regulaci poměru palivo/vzduch a třícestnému katalyzátoru.

Třetí a závěrečný blok konference se tradičně věnoval NGV technice, zkušenostem provozovatelů CNG vozidel a provozovatelů plnicích stanic. Václav Loula (ČAPPO) informoval o vývoji spotřeby pohonných hmot. Zdůraznil, že podíl obnovitelných zdrojů a alternativních paliv v dopravě nadále poroste jejich podpora rozvoje musí odpovídat podmínkám, zájmům, možnostem a zdrojům ČR a splňovat požadavky EU. Nejnovější vývoj a rozvojové impulzy v oblasti CNG a LNG na Slovensku představil Peter Mozolák (SPP CNG). Jedná se především o projekt „fueLCNG“, který zahrnuje vlastní výrobu LNG a výstavbou 3 LNG a 14 LCNG plnicích stanic podél dálničních koridorů, jehož dokončení se očekává v roce 2020. Václav Holovčák (Bonett) zmínil vývoj CNG v České republice z pohledu nejen největšího provozovatele sítě plnicích stanic CNG, ale i největšího prodejce CNG v ČR. Firma Bonett v ČR realizovala nejvíce plnicích stanic a působí i na Slovensku. O zkušenostech s CNG autobusy v městské a příměstské dopravě hovořil Ludomír Landa (ČSAD MHD Kladno). Konstatoval, že současná nabídka plynových autobusů dnes bohatě pokrývá poptávku provozovatelů. Vladimír Handl (Schenker) hovořil o svých zkušenostech s CNG jako ekologickou inovací v logistice. Zdůraznil, že připravují rozšíření svého vozového parku o nová CNG auta, zaměstnanci jsou s CNG vozy spokojeni a záměr firmy je jít i nadále ekologickou cestou. Zcela jiný charakter použití CNG vozidel, využití vysokozdvižných vozíků (VZV) na CNG v těžkém provozu ŽDB Drátovna Bohumín, popsal Jiří Rohál, který např. uvedl, že provozem 39 VZV na CNG firma vykázala úsporu 34% nákladů na palivo oproti naftě, s CNG provozem jsou spokojeni a pro letošní rok mají objednaných 8 nových VZV na CNG. 

Český plynárenský svaz děkuje všem přednášejícím za spolupráci na přípravě a průběhu konference, vystavovatelům a také účastníkům konference za zájem o CNG a LNG v dopravě a za jeho další podporu a popularizaci.

Přednášky z konference jsou v e-sborníku na stránkách ČPS: www.cgoa.cz. 

Pavel Novák
Datum: 28. 2. 2018
 

Konference se zúčastnili zástupci společnosti:

Český plynárenský svaz

Jazyk: