Text

Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě

3. mezinárodní konference NGV 2010 v Praze s mezinárodní účastí

Program konference

Již potřetí se v Praze sešli na mezinárodní konferenci NGV 2010 Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě, kterou pořádal Český plynárenský svaz ve dnech 3. a 4. února v hotelu Dorint Don Giovanni, významní domácí i zahraniční odborníci, zástupci firem a odborná veřejnost. Ministerstvo životního prostředí České republiky dlouhodobě stlačený zemní plyn a biometan v dopravě i nové  NGV technologie podporuje a udělením záštity ocenilo význam tohoto mezinárodního setkání.

Trvalý nárůst pohybu zboží a osob vytvořil z někte­rých částí Evropy skutečné dopravní křižovatky, kde kulminace dopravy, exhalací a hluku zhoršuje kvalitu životního prostředí a má i nevratné dopady na přírodu a obyvatelstvo. Situace v našem středoevropském regionu není výjimkou. Třetí ročník konference NGV 2010 v Praze měl proto za cíl tuto skutečnost zdůraznit a význam rozvoje a využití CNG v dopravě posílit. Pokud dopravní infrastruktura Střední Evropy nabídne dostatek plnicích stanic CNG pomůže i nárůstu počtu aut poháněných CNG, přinese řidičům větší komfort, bezstarostný průjezd jednotlivými zeměmi, levnější cestování a pocit ze šetrnosti vůči okolí  uvedl na zahájení konference generální sekretář ČPS Miloš Kebrdle. Předešlé dva ročníky nás přesvědčily o stálé potřebě věnovat se tomuto tématu.

Úvod konference patřil hostům. Poslanec Evropského parlamentu a místopředseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Evžen Tošenovský, který se z pracovních důvodů omluvil, zaslal účastníkům pozdravný dopis, ve kterém ocenil mimořádnou důležitost diskutovaného tématu a zdůraznil, že „stlačený zemní plyn se řadí k významné, naprosto plnohodnotné a dostupné náhradě paliv na bázi ropy. Jedná se navíc o technicky zvládnuté řešení s možností rychlého uvedení do života. Jednoduše lze říci, že CNG má obrovský potenciál, kterého je třeba bezezbytku využít. Je to palivo ekonomicky výhodné, bezpečné, ekologické a zároveň vysoce výkonné“. Zástupce MŽP, náměstek ministra Aleše Kuták, mimo jiné připomenul obsah Dohody z roku 2006 a z ní plynoucí závazky státu, zmínil také přípravu návrhu zákona pro nízkoemisní zóny s omezeným vjezdem vozidel s vysokou produkcí emisí. Hostem konference byl také předseda NGVA Europe Trevor Fletcher z Velké Británie, který zdůraznil význam Evropské unie a nutnost užší spolupráce všech zemí pro rozvoj NGV v Evropě a také ekologický a energetická přínos duálních paliv a potřebu dalšího vývoje motorů na alternativní paliva.

První blok přednášek se soustředil na projekty a trendy v NGV. O situaci ve světě, příležitostech, výzvách a trendech referoval Jeffrey Seisler, ředitel Clean Fuels Consulting z Belgie a podíl dopravy na znečištění životního prostředí analyzoval Jiří Jedlička, ředitel brněnského Centra dopravního výzkumu. Zástupce generálního partnera konference a místopředseda představenstva Bonett Gas Investment, a.s., Václav Holovčák, představil projekt Bonett Outsourcing – efektivní cesta k fleetové CNG stanici, na který navázal Roger Conyers z Kanady zástupce hlavního partnera konference a ředitel odbytu a marketingu pro Evropu ze společnosti IMW Industries, Ltd., představením výrobního programu společnosti, konstrukčního řešení kompresorových jednotek a realizovaných projektů ve střední Evropě. Přednášky, které následovaly, seznámili se situací v Polsku (Krzysztof Kwasniewski, profesor krakovské university AGH), v Itálii (Michele Ziosi, ředitel NGV Systems Italia a vedoucí bruselského zastoupení Fiat) a s programem pro střední a východní Evropu argentinské společnosti ASPRO (Claudio Spurkel, vedoucí mezinárodního odbytu, Delta Compresión S.R.L.).

Diskuze u Kulatého stolu se zaměřila na tři základní otázky: Co nejvíce brzdí rychlejšímu rozvoji CNG a biometanu v dopravě ve střední Evropě? Dělá EU dost pro naplnění indikativních cílů v roce 2010 a jsou tyto cíle z pohledu současného stavu využití CNG v Evropě dostatečné?  A  Existují legislativní nástroje EU,které lze využít k odstranění zakazu vjezdu CNG aut do podzemních hromadných garáží a jaká je praxe v evropských zemích? 

Druhý konferenční den obsahoval  přednáškový  blok:  NGV technika a její provoz.  Davor Matic z Chorvatska, který je místopředseda pracovního výboru WOC 5 – studijní skupiny 5.3 NGV při Mezinárodní plynárenské unii (IGU) informoval o činnosti a plánech výboru v uplynulém  trienniu a o připravovaných NGV aktivitách studijní skupiny v následném období 2009 až 2012. Místopředseda představenstva Pražské plynárenské a.s.  Eckart Baum představil úspěšně realizované projekty a nově provozované  veřejné plnicí stanice CNG v Praze a další aktivity Pražské plynárenské směřující k dalšímu rozvoji CNG v hlavním městě. Zdařilý projekt využití CNG k pohonu komunálních vozidel v Pražských službách, a.s. potvrzuje značný potenciál v uplatnění stlačeného zemního plynu v městských aglomeracích právě v komunální oblasti. Domácí a vnitropodnikové plnicí stanice CNG  představili z pohledu  technického, bezpečnostního,  instalačního a obchodního  zástupce výrobce Zdeněk Prokopec , ředitel pro strategický rozvoj z  Motor Jikov Strojírenská, a.s. a Petr Suchoň ze společnosti Vítkovice Cylinders, a.s., která je výhradní m zástupcem  pro prodej a servis těchto plnicích zařízení v ČR, na Slovensku a v dalších 40 zemích světa.

Druhý blok přednášek zaměřený na Zkušenosti výrobců a provozovatelů NGV technologií se soustředil na praktickou stránku a uplatnění CNG prvků ve vozidlech. Cenné bylo vyslechnout zkušenosti mnohaletého provozovatele CNG autobusů v Dopravním podniku Bratislava a.s., o které se podělil generální ředitel Pavel Derkay. Nové a perspektivní uplatnění CNG  je také v autopůjčovnách. O svých začínajících zkušenostech informoval Petr Kosmák, obchodní a marketingový ředitel společnosti SIXR Czech Republic, Speed Lease a.s. Výrobu tlakových lahví, jejich spolehlivost a bezpečnou instalaci ve vozidlech popsal Filip Slaný ze společnosti Worthington Cylinders a.s. 

Závěrečná přednáška byla na konferenci věnovaná bioplynu, který je stále více vnímaný jako perspektivní biopalivo. Christopher Maltin z Velké Británie seznámil posluchače se svými dlouholetými zkušenostmi v této oblasti a informoval o závěrech evropského projektu konsorcia Madegascar. Tomuto projektu EU se podrobněji věnovala následná samostatná konference. 

Nově byla pro účastníky  připravena samostatná výstava firem podnikajících v oblasti NGV techniky a technologi, které se zúčastnilo 12 společností (A.S.A., s.r.o., Bauer Kompressoren GmbH, Bonett Bohemia, a.s., Gascontrol společnost s r.o., NEAT, a.s., OPW, TEDOM, s.r.o., Tvaja CNG, s.r.o., UniCode Systems, s.r.o., Unodataz, s.r.o., Vítkovice Cylinders, a.s., a Worthington, a.s.).

Na konferenci bylo přítomno 114 registrovaných účastníků z toho 38% zahraničních, 17 přednášejících z toho 9 zahraničních (Argentina, Belgie, Chorvatsko, Itálie, Kanada, Slovensko, Velká Británie) a 17 novinářů a zástupců médií.

Ohlasy účastníků potvrdily, že se podařilo připravit zajímavou a odborně kvalitně obsazenou akci, jejíž program účastníky uspokojil a přinesl nové informace, kon­takty a náměty k zamyšlení, které lze využít v další práci. 

Český plynárenský svaz děkuje generálnímu partnerovi, společnosti Bonett Gas Investment,a.s., hlavním partnerům, společnostem E.ON a RWE, IMW / Kraus Global a mediálním partnerům (Czas na Gaz, the gvr, NGVA Europe, madegascar a časopis Plyn) za podporu a spolupráci na přípravě této konference.

pn, březen 2010

Český plynárenský svaz

Jazyk: