Text

Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě

4. mezinárodní konference NGV 2011 v Praze s mezinárodní účastí

Program konference ke stažení zde

Český plynárenský svaz pořádal 9. a 10. února 2011 v pražském hotelu Dorint  Don Giovanni již
4. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě. Přednášející z deseti zemí představili ve svých přednáškách výhody použití tohoto paliva a nové trendy v odvětví. Program konferenci obohatil druhý ročníku výstavy NGV techniky a technologií, které se zúčastnilo 11 vystavovatelů ze 4 zemí a závěrečný blok firemních prezentací.

Konference se konala pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR. Generálním partnerem byla společnost Vítkovice Cylinders, a.s. Hlavními partnery byly společnosti Bonett Gas Investment, a.s./IMW, E.ON Česká republika, s.r.o.,  Pražská plynárenská, a.s., RWE, Tvaja CNG, s.r.o./Aspro.

Program konference byl dvoudenní a obsahoval čtyři samostatné přednáškové bloky, ve kterých přednášející představili své projekty, nastínili vývoj a nové trendy v NGV technice a technologiích a seznámili účastníky s praktickými zkušenostmi při provozu NGV techniky včetně vyhodnocení a ekonomických přínosů pro uživatele.

Hosty konference byl náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč, náměstek ministra dopravy Ivo Toman a předseda celosvětové asociace NGV (IANGV) Gabriele Gozzi z Itálie, europoslanec Evžen Tošenovský zaslal účastníkům konference pozdravný dopis.  Příspěvky hostů byly zajímavé a z jejich obsahu lze očekávat, že pro další podporu CNG v ČR byly i přínosné.

Náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč v úvodu svého vystoupení zdůraznil, že alternativní paliva včetně CNG jsou jednou z priorit ministerstva. Ministerstvo vnímá CNG jako substantivní řešení ke zlepšení čistoty ovzduší ve městech, zvláště v Moravskoslezském kraji. Pan náměstek považuje alespoň 250 až 300 plnicích stanic v ČR za opravdu funkční síť bez závislosti na dotacích a vyzval ke zpracování systémového auditu toho „co bylo v CNG dosaženo s cílem dohodnout se na tom na co stát má a na co nemá prostředky a podívat se jakým způsobem byly a jsou čerpány především evropské prostředky na alternativní dopravu, které skýtal kohezní fond, operační programy doprava a životní prostředí a ROP“. V závěru ještě poznamenal, že ministerstvo uvažuje otevřít Operační program životní prostředí alespoň částečně také alternativní dopravě ve snaze napomoci jak rozvoji plnicích stanic CNG tak obecně veřejné dopravě.

Za ministerstvo dopravy vystoupil náměstek ministra Ivo Toman a vyjmenoval několik oblastí, které jsou z pohledu ministerstva dopravy důležité pro podporu alternativních paliv. Jedná se především o cíl Evropské unie (COM(2000) 769 Zelená kniha EU a COM(2001) 370  Bílá kniha EU) zavádět alternativní paliva v dopravě. Zde poznamenal, že se Česká republika snaží tento cíl naplňovat. Další, jím zmíněnou oblastí byla síť plnicích stanic CNG, ve které má Česká republika dobré předpoklady díky husté plynofikační síti, na kterou lze síť plnicích stanic napojit. Za nutné zde považuje budovat síť CNG stanic s doplňkovými službami a více-produktovými výdejními stojany, které budou doplněné o výdej CNG, nejvhodnějším řešením je využívat stávající síť čerpacích stanic. Ve svém vystoupení poukázal na předpokládanou cílovou hodnotu prodej 800 mil. m3 CNG v roce 2020. Zde poznamenal, že i když spotřeba CNG vykazuje každoročně meziroční nárůst (v roce 2010 to bylo 24,4%) pro splnění tohoto cíle by meziroční prodej musel dosahovat minimálně 55% což je velmi vysoká hodnota. Ministerstvo dopravy zpracovalo Strategii dopravy v České republice do roku 2025, která je nyní v meziresortním připomínkovém řízení a „v preambuli tohoto dokumentu je mezi 7 prioritami také uvedena podpora alternativních paliv.  CNG je zde jasně napsána jako záležitost, která je pro náš rezort prioritou“, uvedl pan náměstek Toman na závěr.

Jan Světlík, předseda představenstva Vítkovice Cylinders, a.s. a zástupce generálního partnera konference, představil program rozvoje CNG ve skupině Vítkovice Machinery Group a další produkty ke zlepšení životního prostředí, které pod označením „Green Technology“ společnost Vítkovice Machinery Group nabízí. Ve svém příspěvku označil dopravu jako největšího znečišťovatele ovzduší nejen v Ostravě a za „katastrofální“ nazval vztahy s dopravním podnikem v Ostravě ve snaze hledat v této situaci řešení využitím CNG autobusů. K téměř 50% úspoře nákladů při použití CNG v porovnání s kapalnými palivy uvedl: „zavedení CNG ve státní správě považuji za klíčový moment. Stát musí především přinutit sebe a provozovatele městské a krajské dopravy, aby šli příkladem a sami neznečisťovali. Dotace plynoucí do privátních podniků, které dopravu provozují, jsou klíčovým zdrojem. Po vládě je potřeba požadovat snížení plánovaného nárůstku spotřební daně na CNG do roku 2020, neboť při jejím stanovení se počítalo s nějakým vývojem, který ovšem nenastal, proto i nárůst daně je potřeba přizpůsobit tomuto zpoždění“. Dále upozornil i na zkušenost s čerpáním evropských peněz, které je velmi složité. V závěru svého vystoupení pan Světlík ještě připomenul, že rok 2010 zlomil historickou hranici 10 milionů m3 prodaného CNG v ČR. Tento údaj je jistě potěšující, ale pro dosažení předpokládaného prodeje v cílovém roce 2020 musí v dalších letech objemy prodeje CNG dosahovat mnohem větších hodnot.

O významu mezinárodní spolupráce pro rozvoj trhu v NGV oblasti a o připravovaných projektech, které tuto spolupráci nejlépe charakterizují, hovořili Eugene Pronin (Gazprom, Rusko), Adam Dyduch a Ryszard Michalovski (PGNiG, Polsko) a Jussi Vainikka (Gasum Oy, Finsko). Na techniku, ekonomiku a bezpečnost v NGV se ve svých přednáškách zaměřili Jan Ruml (RWE Plynoprojekt, ČR) Ian Shelley (Viridis Technologies, Kanada), Olivier Bordelanne (GDF SUEZ, Francie) Jan Laluch (SPP, Slovensko), Jacky Joas (Greenfield, Švýcarsko), Mario Pirraglia (BRC FuelMaker, Kanada), Mark Lawday (Luxfer, Itálie), Miroslav Stříbrský (Unicode System, ČR) a Václav Holovčák (Bonett Gas Investment, ČR). Bioplynu a jeho perspektivám využití nejen v dopravě se věnoval Tomáš Voříšek (SEVEn, ČR).

V diskuzi byla zdůrazněna potřeba mnohem větší podpory CNG v dopravě především ze strany státu, regionů a samosprávných územních celků a mnohem intenzivnější podpora médií při propagaci a popularizaci CNG. Konference NGV 2011 měla ve své čtyřleté historii největší účast, registrovalo se 146 účastníků z toho více než jedna třetina zahraničních. Na konferenci vystoupilo 19 přednášejících z 10 zemí, kteří účastníkům sdělili nejnovější zkušenosti a poznatky z oboru. Nově v samostatném bloku firemních prezentací představilo své výrobky 7 firem (Enric Gas Equipment z Číny, Worthington Cylinders z Rakouska a Gascontrol, Tvaja CNG a Vemex z ČR).

Český plynárenský svaz upřímně děkuje generálnímu partnerovi, společnosti Vítkovice Cylinders,a.s., všem hlavním partnerům,  společnostem Bonett Gas Investment, a.s., IMW, plynárenským společnostem E.ON Česká republika, s.r.o., Pražská plynárenská, a.s. a RWE a firmě Tvaja CNG, Aspro a všem mediálním partnerům (Czas na Gaz, the gvr, NGVA Europe, NGVRus, Pro-Energy a časopis Plyn) za podporu a spolupráci na přípravě této mezinárodní konference.

pn, březen 2011

Český plynárenský svaz

Jazyk: