Text

Perspektivy rozvoje a využití CNG v dopravě

5. mezinárodní konference NGV 2012 v Praze s mezinárodní účastí

Program konference ke stažení zde

Ve dnech 20. - 21. 2. 2012 pořádal Český plynárenský svaz již 5. ročník mezinárodní konference s výstavou 5 NGV 2012 Praha s názvem „Perspektivy rozvoj a využití CNG v dopravě“. Konference se zúčastnilo více než 170 registrovaných účastníků z 27 zemí světa. Zahraničních hostů bylo téměř 40%. Hlavním obsahem přednášek byl především rozvoj funkční infrastruktury plnicích stanic CNG v České republice i v celém středoevropském regionu, navazující legislativa a zkušenosti s využíváním CNG v praxi. Konferenci doprovázela malá výstava NGV techniky a technologií a pro zájemce z Izraele a Iránu byla také zajištěna návštěva několika plnicích stanic CNG v Praze.

Konference se konala pod záštitou ministra dopravy Pavla Dobeše a Ministerstva životního prostředí ČR. Generálním partnerem byla společnost E.ON Energie, a.s. Hlavními partnery byly společnosti Bonett Gas Investment, a.s./IMW,  Pražská plynárenská, a.s. a RWE. Partnery konference byly společnosti Tvaja CNG, s.r.o./Aspro a Vemex, s.r.o./Gascontrol společnost s r.o.

Tradičně dvoudenní program konference tvořily tři přednáškové bloky, diskusní část Kulatý stůl a doprovodná výstava NGV techniky a technologií. Hosty konference byly náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč, náměstek ministra dopravy Jiří Žák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jaroslav Hanák, který je současně prezidentem Svazu dopravy ČR a předsedou představenstva FTL Prostějov. Zahraničními hosty byli předseda koordinačního výboru IGU (mezinárodní plynárenská unie) pan Ho Sook Wah z Malajsie a Manuel Lage ze Španělska, který je generálním ředitelem NGVA Europe. Generálního partnera konference, společnost E.ON Energie, a.s., reprezentoval místopředseda představenstva pan Jiří Šimek. V zastoupení ing. Miloše Kebrdleho, generálního sekretáře ČPS, moderovala oba konferenční dny zdařile a se šarmem jí vlastním paní Olga Solaříková.

 Hosté ve svých vystoupeních společně zdůrazňovali přínos zemního plynu v dopravě a celosvětově rostoucí zájem o jeho využívání což potvrzují rostoucí objemy prodeje CNG i počty vozidel. Náměstek ministra Ivo Hlaváč zmínil probíhající vyjednávání ministerstva životního prostředí s EU s cílem převést část prostředků OP Životní prostředí do ROP ve snaze stimulovat v nejvíce znečištěných regionech vyšší poptávku po CNG autech i plnicích stanicích. Jiří Žák, náměstek ministra dopravy, poukázal na legislativní roli MD v oblasti CNG a její provázání s legislativou EU a zdůraznil také bezpečnost CNG vozidel, kterou garantuje předpis EHK R110. Jaroslav Hanák se soustředil především na veřejnou dopravu, zmínil FTL Prostějov, kde díky CNG vykázali úsporu v MHD 3,39 Kč/km a 3,18 Kč/km v příměstské dopravě. Dále zdůraznil, že kraje jsou pro veřejnou dopravu naprosto rozhodující při využívání CNG autobusů. Předseda koordinačního výboru IGU Ho Sook Wah uvedl, že v roce 2011 bylo zemním plynem celosvětově nahrazeno přibližně 12% ropy, varoval před nebezpečím rostoucí ceny ropy, která výrazně ovlivňuje hospodářství zemí, proto podpora CNG se stává velmi silným strategickým rozhodnutím. Manuel Lage zmínil 16% nárůst CNG aut v Evropě v letech 2006 až 2011, kterých je nyní 1,5 mil. což zhruba představuje pouze 10% všech vozidel ve světě. Dále připomněl v Evropě rostoucí využití LNG i rostoucí počet LNG terminálů. Jiří Šimek uvedl: „E.ON vnímá CNG jako příležitost na trhu především z pohledu zákazníka, neboť se jedná o řešení spolehlivé, hospodárné a ohleduplné k životnímu prostředí“. V oblasti CNG představil tři pilíře, které E.ON nabízí: a) veřejné plnicí stanice budované ve spolupráci se společnostmi Benzina, OMV a AGIP, b) lokální plnicí stanice budované v areálech dopravních podniků a c) pomaluplnicí stanice CNG pro individuální zákazníky. V této souvislosti zmínil spolupráci s firmami Linde, Motor Jikov a Mercedes-Benz. Představil dále rozvojové projekty E.ON v roce 2012, kterými jsou plnicí stanice v Humpolci, Brně a Písku a projekt Smart Mobilita - propojení CNG s bioplynem. Zde poznamenal, že E.ON již od března 2011 dodává do CNG 20% biometanu.

Nosným tématem prvního konferenčního dne byla snaha podpořit rozvoj infrastruktury a deklarovat velmi perspektivní trend současnosti, kterým je instalace stojanů pro výdej CNG do stávajících čerpacích stanic ve snaze zlepšit nejen dostupnost CNG ale i komfort pro řidiče. Prvnímu bloku: „Projekty a nové trendy v NGV – infrastruktura plnicích stanic CNG“ proto odpovídala celá programová skladba přednášek a následně i tradiční diskuze u Kulatého stolu: „Infrastruktura
a výstavba sítí stanic CNG v EU“
, kterou včetně výběru účastníků připravila ve spolupráci s ČPS Evropská asociace pro pohon vozidel zemním plynem (NGVA Europe). V této části přednesli své praktické zkušenosti Jeffrey Seisler z Belgie, Milan Slamečka ze společnosti Gascontrol, Richard Neural z Tvaja CNG, Vojtěch Kaksa z RWE, Václav Holovčák z Bonett Gas Investment, Václav Kratochvíl z HZS hl. m. Prahy a Jozef Vrlík ze slovenské firmy NEAT. Diskusi u Kulatého stolu předsedal pan Lage a zúčastnili se jí Jens Steuber z německé společnosti erdgas mobil, Ognian Pavlov z bulharské firmy CNG Module Systems a Matthias Maedge z bruselské pobočky NGVA Europe, který informoval o 
sjednocených pravidlech EK pro dopravní síť - programu TEN-T 2012, která stanovují konkrétní požadavky na investice do infrastruktury plnicích stanic alternativních pohonných hmot. Tato výzva EK uvolňuje finanční prostředky na podporu budování infrastruktury plnicích stanic pro alternativní paliva pro předložené a následně schválené projekty.

Druhý konferenční den se v úvodním bloku „NGV technika ve světě a její provoz“ zaměřil na zahraniční novinky, zkušenosti a informace o rozvoji CNG.  V této části vystoupil Miroslav Stefanov z Bulharska, Karol Wieczorek z Polska, Seyed Mostafa Alavi z Iránu. Eugene Pronin z Ruska informoval o obsahu zprávy EHK OSN a IGU, zabývající se stavem NGV ve světě, kterou vypracovala studijní skupina IGU WOC 5.3. Tato závěrečná zpráva bude publikovaná na Světovém kongresu IGU v Kuala Lumpur v červnu 2012.

Závěrečný blok druhého konferenčního dne obsahoval přednášky zaměřené na „Zkušenosti výrobců a provozovatelů NGV technologií“. V tomto bloku vystoupil Jiří Fišer, starosta města Tábor, který uvedl mnoholeté dobré zkušenosti města Tábor s provozem CNG vozidel. Carl Wagner z německé společnosti TÜV Saarland se zamýšlel nad tím, zda současná pravidla a předpisy zaručují vozidlům na zemní plyn snadný přístup na evropský automobilový trh. Jediným zástupcem výrobců CNG na konferenci byla paní Susanne Griese z německé automobilky Volkswagen, která zdůraznila, že je nutné sladit strategie všech aktérů: automobilového průmyslu a souvisejících odvětví, politiků a dodavatelů plynu, a vykročit společnou cestou, neboť zavedení zemního plynu jako paliva nezávisí pouze na vývoji širší palety modelů CNG aut, nýbrž také na vytvoření celoplošné infrastruktury napříč jednotlivými zeměmi a v neposlední řadě na jejich akceptovatelnosti ze strany zákazníků.

Na 5. NGV 2012 konferenci v Praze vystoupilo 24 přednášejících, kteří přijeli z Belgie, Bulharska, Iránu, Japonska, Německa, Polska, Ruska, Slovenska, Španělska a 9 přednášejících bylo z České republiky. Doprovodné výstavy se zúčastnilo 11 vystavovatelů (Unidataz, s.r.o., Cetl-Kooperex-WEH, Chart-Ferox,a.s., Tvaja CNG, s.r.o., CNG Company, s.r.o., Pražská plynárenská, a.s., E.ON, Bonett Gas Investment, a.s., Iveco Czech Republic, a.s. a slovenské firmy Neat, a.s. a ROŠERO-P, s.r.o.). Konferenci podpořilo 9 mediálních partnerů - internetové portály BusPortal, Uconomics a CNG.auto.pl, časopisy the gvr, Plyn, Czas na gaz a Pro-Energy a na podpoře a publicitě konference pomáhaly asociace NGVA Europe a NGVRUS. Účastníci rovněž velmi pozitivně hodnotili nově zvolené místo, Konferenční centrum U Hájků v Praze 1, které poskytlo dostatek vhodného prostoru pro konání všech tří akcí společně včetně zajímavého prostoru foyer, který byl využitý pro doprovodnou výstavu.

Český plynárenský svaz upřímně děkuje generálnímu partnerovi, společnosti E.ON Energie,a.s., hlavním partnerům,  společnostem Bonett Gas Investment, a.s./ IMW, Pražská plynárenská, a.s. a RWE, partnerům (Tvaja CNG, s.r.o./ASPRO, VEMEX, s.r.o./Gascontrol společnost s r.o.),   mediálním partnerům a také společnosti Gas, s.r.o. za spolupráci při přípravě konference a všem, kteří se na přípravě této mezinárodní akce podíleli.

pn, duben 2012

Český plynárenský svaz