Text

Perspektivy rozvoje a využití CNG / LNG v dopravě

7. mezinárodní konference NGV 2014 v Praze s mezinárodní účastí

Program konference ke stažení zde

Česky plynárenský svaz pořádal 19. února již 7. ročník mezinárodní konference Perspektivy rozvoje a využiti CNG/LNG v dopravě, jejíž součástí byla rovněž doprovodná výstava. Program konference, která byla letos pouze jednodenní, se ve třech přednáškových blocích zaměřil na legislativu, nove trendy v NGV a tradičně na zkušenosti výrobců a provozovatelů NGV-technologií. Konferenci zahájil Ing. Jan Ruml, výkonný ředitel ČPS, který v úvodu uvítal zahraniční hosty a představil přednášející v prvním přednáškovém bloku.

Lennart Pilskog, od ledna 2014 nově jmenovaný generální sekretář Evropské asociace pro podporu vozidel poháněných zemním plynem (NGVA Europe), na své první zahraniční návštěvě pozdravil účastníky konference a v krátkém vystoupení poukázal na celosvětově vzrůstající význam zemního plynu v dopravě. NGVA Europe působí jako mezinárodní partnerská organizace propojující evropské spotřebitele a dodavatele plynu, tj. distributory, výrobce vozidel a koncové zákazníky. Jeden z nosných úkolů NGVA Europe je podpora rozvoje podnikání v oblasti NGV. Významná je i realizace směrnice EU zasazující se o rozvoj infrastruktury celoevropské distribuční sítě LNG a CNG a zde je důležité, uvedl Pilskog, aby se ČR a všechny středoevropské země zapojily do spolupráce na tomto projektu.

Dalším zahraničním hostem, který krátce pozdravil účastníky konference, byl Gabriele Gozzi, zástupce italské asociace NGV, který v uplynulých letech vykonával funkci předsedy celosvětové asociace NGV Global.

Ing. Ruml ve své úvodní přednášce připomněl nebezpečný vliv emisí z dopravy, která je dnes v ČR jejich nejrychleji rostoucím emitentem. Zdůraznil, že velká část ČR je stále nad hodnotou přípustných limitů. Řešením je nutnost většího využívání čistých paliv v dopravě včetně zemního plynu. Tato skutečnost již nyní vážně motivuje k úvaze o prodloužení daňového zvýhodnění CNG za stanovený rok 2020. K tomuto závěru již také dospěla současná německá vládní koalice, která stanovila zachovat sníženou daň na zemní plyn coby pohonnou hmotu i po roce 2018, kdy měla původně snížená sazba v Německu skončit. Neméně významná a stále opomíjená je podle Ing. Rumla hustá síť VTL-plynovodů a skutečnost, že pouze zlomek stávajících plnicích stanic CNG tuto výhodu využívá. Proto v závěru svého vystoupení ukázal na příkladu, jakou energetickou úsporu pro provozovatele plnicích stanic přináší právě vysokotlaký zdroj plynu. Existence VTL-plynovodů nejen ve městech, ale i podél dálniční sítě dává příležitost k nalezení vhodných lokalit pro nové plnicí stanice CNG.

O připravovaném Operačním programu Životní prostředí (OPŽP) na období 2014 až 2020 a podpoře programu Čistá mobilita, jejichž cílem je snižování emisí včetně CO2, informoval Ing. Miloš Křepelka, ředitel odboru ekonomických a dobrovolných nástrojů na Ministerstvu životního prostředí. Dlouho diskutovaná dotace z evropských fondů na podporu městské dopravy v Moravskoslezském kraji, Ústeckém kraji a městě Brno (1 miliarda Kč) je podle Ing. Křepelky natolik připravena, že již byla vyhlášena výzva s termínem do konce března 2014, na kterou již mohou zájemci posílat své projekty.

Doc. Ing. Václav Koza z VŠCHT ve své přednášce důrazně upozornil na nutnost sledování a dodržování kvality zemního plynu jako paliva pro pohon vozidel (CNG) oproti ostatním způsobům použití. Velmi důležité je především sledování vlhkosti zemního plynu a jeho případné dosušování.

Ing. Vojtěch Kaksa z RWE Distribuční služby, s. r. o. zmínil přehled technické legislativy včetně výkladu současných platných předpisů pro CNG (TDG a TPG) a jejich připravovaných změn.

Druhý přednáškový blok byl technicky zaměřený. Ing. Martin Hrdlička, vedoucí vývoje podvozku a agregátu ze společnosti ŠKODA AUTO, a. s., uvedl, že největší výzvou pro výrobce motorů jsou dle předpisů EU emise CO2, neboť cílem do roku 2020 je jejich snížení o 30 %. Vzhledem k tomu, že pohonná jednotka vozu spolu s podvozkem ovlivňuje až 50 % produkce CO2, není již další snižování možné dosahovat konvenčními cestami a prostředky, ale využíváním např. alternativních paliv. Proto se díky svým vlastnostem CNG stává zajímavým palivem nejen z pohledu ekonomického ale i obsahu CO2. „Výhodou metanu je vysoké oktanové číslo (130), takže ho lze spalovat při vyšších spalovacích tlacích a také má vyšší účinnost, což je ten klíčový moment pro užití CNG. Jako palivo je CNG velmi zajímavé, protože obsahuje obrovské množství energie a protože ho není potřeba dále zpracovávat, v přepočtu na kWh je rovněž nákladově nejvýhodnější. Navíc z pohledu vývojáře agregátu, aniž bychom se příliš namáhali, již použitím CNG snížíme produkci CO2 o 25 %,“ poznamenal Ing. Hrdlička. Ve své prezentaci neopomenul zmínit výrobu CNG-vozů ve ŠKODA AUTO, a. s. V současnosti prodávaný vůz Citigo CNG má produkci pouze 79 g CO2/km, což je nejmenší na světě. Připravuje se Octavia CNG (1,4 l – 81 kW TSI CNG, 97 g CO2/km). Tento vůz bude prvně představený na autosalonu v Ženevě a následně uvedený na trh v polovině roku 2014. Celkový dojezd Octavia CNG s využitím obou paliv (CNG a benzin) je 1 330 km.

Andrzej Szczotka informoval o výsledcích testování vozidel s pohonem na biopaliva a CNG z pohledu emisních limitů EURO 5 a EURO 6 v polské firmě BOSMAL Automotive R&D Institute Ltd.

V prezentaci nazvané Euro 6 – komplexní boj s emisemi popsal Ing. Vodstrčil, manažer homologace ve společnosti Iveco Czech Republic, a. s., kategorizaci vozidel dle emisních limitů EURO z pohledu výrobce nákladních vozů a autobusů. Euro 6 se od předešlých emisních úrovní odlišuje tím, že představuje doživotní záruku emisních limitů, tj. zavádí sledování aktuální úrovně emisí vozidla tzv. Portable Emission System (PEMS) včetně kontroly aftertreatmentu (IUPR).

Závěrečná prezentace druhého bloku, kterou přednesl Ing. Pavel Libich, obchodní ředitel společnosti Unidataz s. r. o., se věnovala centrálnímu systému pro provoz CNG-karet (CNG CardCentrum), jehož úkolem je sběr a evidence dat, křížová akceptace CNG-karet všech vydavatelů a provozovatelů plnicích stanic CNG včetně současného trendu, tj. posílení vlivu CNG-karty směrem k její akceptaci na běžných pokladních systémech stávajících čerpacích stanic.

Třetí přednáškový blok zahájila Ludmila Bratskich, manažerka pro obchod z německé společnosti xperion Energy & Environment GmbH, která popsala zkušenosti firmy a její výrobní zaměření, jejíž produkce má za cíl dosahovat efektivní, hospodárné a bezpečné CNG-technologie. Ing. Lubomír Šrámek, tajemník Městského úřadu v Táboře, seznámil přítomné s novými zkušenostmi města Tábor s využitím vozidel s pohonem na CNG. Další zahraniční přednášející, Timo Vehrs, ředitel rozvoje obchodu Gazprom Germania GmbH, se věnoval ekonomickému přínosu a ekologické účinnosti, které lze dosáhnout právě pohonem na zemní plyn. Ing. Václav Holovčák, místopředseda představenstva společnosti Bonett Gas Investment, hovořil o aktivitách a možnostech, které společnost Bonett svým zákazníkům poskytuje a nabízí. Ing. Vaclav Chrz ze společnosti Chart Ferox, a. s. podrobně popsal osobní zkušenosti a vyhodnotil současné směry a očekávaný evropský vývoj v dalším využívání LNG v dopravě. Situaci v CNG a LNG v dopravě v Polsku a očekávaný vývoj v této oblasti zmínil Karol Wieczorek, ředitel CNG.auto.pl. Praktické zkušenosti s využitím CNG včetně nových projektů realizovaných v holdingu Vítkovice představil Ing. Daniel Adamčík, specialista CNG ve společnosti VÍTKOVICE Doprava, a. s. Závěrečná přednáška Ing. Martina Petříka, vedoucího oddělení marketingu se věnovala zkušenostem z provozu vysokozdvižných vozíků a referentských vozů na zemní plyn využívaných ve společnosti Linde Material Handling Česka republika, a. s.

7. ročníku mezinárodní konference NGV 2014 v Praze se zúčastnilo vice než 160 registrovaných účastníků. Český plynárenský svaz děkuje touto cestou partnerům, společnostem RWE a xperion Energy & Environment GmbH, za podporu a spolupráci na přípravě a průběhu konference, vystavovatelům, přednášejícím a všem účastníkům za zájem o CNG a LNG v dopravě a jeho další popularizaci.

Ing. Pavel Novák

Český plynárenský svaz

Jazyk: