Text

Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě

8.  mezinárodní konference NGV 2015 v Praze se zahraniční účastí

Program konference ke stažení zde: (8-ngv-2015--prg_regform.pdf)

8. ročník konference Perspektivy rozvoje a využití CNG/LNG v dopravě

Již po osmé uspořádal Český plynárenský svaz, pod záštitou Ministerstva životního prostředí ČR, mezinárodní konferenci Perspektivy rozvoje a využiti CNG/LNG v dopravě. Odborná konference je v povědomí veřejnosti známá nejen jako tradiční setkání NGV specialistů, uživatelů a zájemců o ekologickou, levnou a bezpečnou pohonnou hmotu, kterou je zemní plyn. Konference je také příležitostí k ohlédnutí se za aktivitami uplynulého roku a projednání cílů pro období nejbližší, k prezentaci firem v rámci doprovodné výstavy NGV techniky a technologií, osobním setkáním a kuloárovým vyjednáváním. A právě toto vše zažilo Konferenční centrum City v Praze 4 – Pankrác dne 18. února 2015.

Konferenci tradičně zahájil výkonný ředitel ČPS Jan Ruml, který v úvodu uvítal hosty, představil přednášející v prvním přednáškovém bloku a v prezentaci mimo jiné zmínil statistická data a výsledky dosažené v prodej CNG a počtu plnicích stanic v České republice v roce 2014. Upozornil také na prokazatelný přínos užití zemního plynu v dopravě zvláště v regionech, které dlouhodobě vykazují silné znečištění ovzduší i na nesoulad české legislativy ve stanovení národního cíle snížení expozice imisního limitu pro suspendované částice PM2,5, na který upozornila Evropská komise.

První náměstek ministra životního prostředí Jan Landa v úvodu omluvil neúčast pana ministra Brabce a ocenil obsah a rozsah zpracování Národního akčního plán - čistá mobilita (NAP ČM), na kterém se podílelo několik pracovních skupin v úzké spolupráci s ministerstvy dopravy, průmyslu a obchodu a životního prostředí.  Zdůraznil, že se jedná o materiál celospolečenského významu. Z pohledu ministerstva životního prostředí je Čistá mobilita strategickým cílem, který je nutné v České republice i nadále podporovat.

Lennart Pilskog, generální sekretář Evropské asociace pro podporu vozidel poháněných zemním plynem (NGVA Europe), poukázal na celosvětově vzrůstající význam zemního plynu a jeho využití u všech typů pozemní dopravy (silniční, železniční) i vodní dopravy. Poznamenal, že Evropská unie klade velký důraz na zkapalněný zemní plyn (LNG) a výstavbu celoevropské sítě plnicích stanic LNG pro jeho větší využití zvláště v transevropské kamionové dopravě. Nutnou součástí tohoto celoevropského plánu je dostatek přístavních terminálů LNG a rovněž implementace Směrnice EP a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva z dubna 2014 do národních legislativ.   

Prezident Sdružení automobilového průmyslu Martin Jahn ve svém vystoupení ocenil velmi pozitivní výsledky dosažené v ČR v roce 2014. Přesto rozvoj CNG vnímá jako relativně pomalý, ač ekologické a ekonomické výhody tohoto paliva, na které se klade stále větší význam, jsou neodiskutovatelné. Dále poznamenal, že technologie NGV je zvládnutá a nemá v současnosti již žádná omezení včetně rostoucí nabídky vozidel na našem trhu. V této souvislosti ujistil, že i Škoda Auto má o CNG velký zájem.

O slovenské zkušenosti s využitím zemního plynu v dopravě se podělil Ĺubomír Blaško, ředitel SPP CNG. V současnosti jezdí na Slovensku 1500 CNG aut, v provozu je 10 veřejných plnicích stanic a v roce 2014 se prodalo 7,3 mil. kg CNG. Většímu rozvoje CNG na Slovensku dnes brání jeho vysoké zdanění, které je vyšší než v ČR. Na Slovensku je také pouze jediná firma (SPP), která staví plnicí stanice CNG, čímž se od ČR, kde v této oblasti podnikatelsky působí několik firem, rovněž odlišuje. Cílem společnosti SPP CNG do roku 2020 je zdvojnásobit objem prodeje CNG z roku 2015.

Samostatný blok přednášek byl věnovaný Národnímu akčnímu plánu – čistá mobilita (NAP ČM). Eduard Muřický, náměstek ministra průmyslu a obchodu uvedl, že NAP ČM je příležitost pro český průmysl, na kterém budou profitovat všichni. Předložení NAP ČR do vlády se předpokládá v pololetí 2015. Součástí materiálu jsou v závěru konkrétní opatření, která budou mít dopad i na státní rozpočet. Cílem NAP ČM je přesvědčit vládu ČR, že se tato opatření vyplatí. Náměstek Muřický ještě poznamenal, že v oblasti garážování CNG vozidel, jsou po mnoha jednáních zástupci hasičů této problematice již mnohem více nakloněni a také ochotni k větší vstřícnosti. V souvislosti s rozvojem LNG v Evropě, v závěru svého vystoupení ještě uvedl, že bude nutné zanést LNG i do připravované novely zákona o palivech. Jiří Šimek, místopředseda představenstva E.ON Energie, který byl členem řídícího výboru NAP ČM doplnil, že dalším z cílů NAP ČM je provázanost s dalšími strategickými dokumenty jako ASEK, SPŽP a DSS a také podpora využití nových dotačních programů. Dále poznamenal, že materiál se zaměřuje nejen na zemní plyn (včetně biometanu) v dopravě ale i na elektromobilou a LPG. V části věnované zemnímu plynu popsal tři scénáře možného využití v dopravě v horizontu do roku 2035, které se vzájemně odlišují především zachováním či výší spotřební daně a podpory ze strany státu. Nepříznivý vliv znečištěného ovzduší (především z dopravy) na zdravotní stav populace dlouhodobě sleduje Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AVČR, který uvedl, že i když v období 2010 až 2013 je zaznamenaný pokles výskytu prachových částic PM10 a částečně i PM2,5 tak velmi alarmující je nárůst koncentrací MP1 a benzo[a]pyrenu, které představují riziko nepříznivého ovlivnění těhotenství, respiračních onemocnění u dětí, kardiovaskulárních onemocnění a cukrovky 2. typu u dospělých. Z výsledků testů je již nyní patrné, že zvýšené koncentrace budou nepříznivě ovlivňovat současnou i příští generace.

Druhý přednáškový blok se věnoval vývoji NGV, vozidlům, infrastruktuře a možnostem českého trhu. CNG z pohledu plynárenských společností popsala Markéta Veselá Schauhuberová z RWE Energo. Detailněji se zaměřila především na aktuální stav v ČR a seznam úkolů, které bude potřeba v nejbližší době dořešit (např. garážování, nízkoemisní zóny) nebo se jimi začít zabývat (např. aktualizace Dobrovolné dohody, prodloužení snížené spotřební daně). Jan Kurel ze společnosti Chart D&S Europe popsal současnost a očekávaný vývoj v oblasti LNG. Za podstatné označil dokončení rozpracovaných ISO norem a vzrůstající zájem o LNG především ve střední a východní Evropě. Za příkladný uvedl projekt městských LNG autobusů v Polsku (Olsztyn a Varšava) a záměr postavit v roce 2016 první LNG stanici také v ČR. Úspěšné uvedení Citigo G-TEC (234 registrací v roce 2014) a především Octavia G-TEC (1156 registrací od června 2014) a na český trh zmínil Ondřej Všianský ze společnosti ŠKODA AUTO. Oproti roku 2013 se jednalo o více než třínásobný nárůst registrací osobních CNG vozů. Škoda Auto plánuje v oblasti CNG v roce 2015 dosáhnout minimálně 10% prodejů modelu Octavia s motorizací G-TEC a u modelu Citigo G-TEC zachování konstantního trendu a překročení 1% podílu v rámci nově registrovaných osobních vozidel. Dále připravují podporu v oblasti legislativy, další vzdělávání trhu a oslovení nových cílových skupin (detail, státní sektor). Miroslav Jurka ze společnosti CNH Industrial představil dopravní prostředky IVECO s pohonem na zemní plyn a detailněji se ve své přednášce zaměřil na víceúčelový tahač Stralis LNG. Zajímavým segmentem, kde lze úspěšně využít CNG, je zemědělská technika. Václav Tomášek ze společnosti MOMENT Zlín v prezentaci představil traktor Zetor Z 16145 s přestavěným motorem na jednopalcový CNG o výkonu 95 kW (při 2000 ot./min.). Ověřený prototyp dává naději, že návratnost investice je do 1, 5 roku. Další etapou tohoto projektu je získat homologaci pro provoz traktoru na pozemních komunikacích. 

Třetí přednáškový blok se zaměřil na zkušenosti uživatelů CNG vozidel.  Jan Kubásek, vedoucí odboru dopravy státního podniku Česká pošta informoval o tříleté zkušenosti s provozem CNG aut. Hlavní důvod pro nákup CNG aut bylo snížení nákladů na provoz. CNG vozový park tvoří v současnosti 1028 aut. V roce 2014 nakoupili 300 nových dodávkových CNG aut (model pick-up)  a 30 osobních CNG. Vozidla CNG splnila očekávání. Ekonomika provozu má prokazatelně pozitivní výsledky v úspoře PHM. Úspora za PHM v kategorii N1 byla za loňský rok 40 procent a v kategorii N2 37,5 procent.  Zajímavou přednášku o zkušenostech s provozem lokomotiv na CNG v holdingu VMG měl Rodan Broskevič, ředitel společnosti Vítkovice Doprava. Tato společnost se přestavbě lokomotiv na CNG věnuje již několik let. Zdařilým projektem je lokomotiva řady 703.8, první přestavěná lokomotiva na CNG v ČR, určená pro lehký posun na vlečkách s malým obratem železničních vozů. Tato realizace získala v roce 2010 cenu Česká dopravní stavba roku 2010. Další úspěšné přestavby jsou lokomotivy řady 714.8 – jednomotorová a řady 714 dvoumotorová, určené pro střední posun a vedení lehkých vlaků. Dojezd lokomotivy, která 15. ledna poprvé v ČR vyjela na trať Opava východ-Hlučín, je na jedno naplnění až 1500 km a její provoz o zhruba 30 procent levnější než u lokomotivy s podobnými parametry na naftu. O zkušenostech dopravních podniků s čerpáním evropské dotace na podporu alternativní dopravy v rámci 57. výzvy Operačního programu Životní prostředí informovali Jaroslav Kepka z Ministerstva životního prostředí, Jiří Valníček, ředitel Dopravního podniku města Brna a Jiří Randák náměstek ředitele Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Alokace na schválené projekty (nákup nových autobusů městské hromadné dopravy s pohonem na CNG a výstavbu plnicí stanice CNG) realizované pouze na území Moravskoslezského kraje, Ústeckého kraje a Aglomerace Brno byla 1 miliarda korun.  Bylo schváleno 8 žádostí v celkové výši 1,4 mld. Kč (původní alokace musela být následně navýšena). Při celkové výši nákladů 2,4 miliardy Kč se podpořil nákup 303 CNG autobusů a realizace 4 plnicích stanic.

8. ročníku mezinárodní konference NGV 2015 se zúčastnilo 140 registrovaných účastníků z toho 12 procent zahraničních a 14 vystavovatelů z ČR, Slovenska, Německa, Polska a Ruska. Zajímavým a unikátním exponátem byla přenosná lampa z roku 1906 přestavěná z původního svítiplynu na CNG, kterou představil Klubu plynárenské historie z Ostravy. Například Agromashholding z Ruska představil v tištěných materiálech vlastní konstrukci traktoru na CNG s motorem ve čtyřech výkonových řadách od 22 do 60,5 kW.

Český plynárenský svaz děkuje touto cestou přednášejícím za spolupráci na přípravě a průběhu konference, vystavovatelům a všem účastníkům za zájem o CNG a LNG v dopravě a jeho další popularizaci.

Ing. Pavel Novák
Datum: 24. 2. 2015

Český plynárenský svaz

Jazyk: